Alternative flash content

Requirements

การวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพเบื้องต้น

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา

  1. ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งทรายจากภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 และแผนที่ธรณีวิทยา โดยศึกษาลักษณะและโครงสร้างทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานของพื้นที่แต่ละจังหวัด ทางน้ำในอดีต ตลอดจนเส้นชั้นความสูงที่อยู่รอบๆ ภูเขาหรือเทือกเขาที่เป็นหินแกรนิต หินทราย หินควอร์ตไซด์ หรือหินต้นกำเนิดทรายที่มีรูปร่างคล้ายพัด ซึ่งเป็นพื้นที่สะสมทรายแบบตะกอนทรายรูปพัด Alluvial Fan ร่วมกับข้อมูลพื้นที่ประกอบการขุด ตัก และดูดทรายในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทรายแม่น้ำและทรายบก เพื่อกำหนดพื้นที่ศักยภาพเบื้องต้น
  2. กำหนดขอบเขตพื้นที่ศักยภาพเบื้องต้น ซึ่งได้กำหนดแบ่งระดับของพื้นที่ศักยภาพออกเป็น 3 เขต ดังนี้
    1. เขต 0 หมายถึง บริเวณที่ไม่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งทราย เช่น เป็นบริเวณพื้นที่ภูเขาหรือลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ไม่มีแหล่งทราย เช่น ขอบสันห้วย ชั้นหินปูน หรือดินมารล์ หรือเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร เป็นต้น
    2. เขต 1 หมายถึง บริเวณที่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาและชั้นหินแล้ว มีศักยภาพในการให้ทรายได้บ้าง แต่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ
    3. เขต 2 หมายถึง บริเวณที่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับลักษณะโครงสร้างธรณีวิทยาและชั้นหินแล้วมีศักยภาพในการให้ทรายสูง
  3. สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสำรวจตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่ประกอบการขุด ตัก และดูดทรายในปัจจุบัน จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ร่วมกับการสำรวจและเก็บข้อมูลในภาคสนาม พร้อมทั้งทำการเจาะสำรวจทราย เพื่อตรวจสอบขอบเขตการแผ่กระจายของแหล่งทราย และกำหนดขอบเขตพื้นที่ศักยภาพแหล่งทรายให้มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  4. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำข้อมูลทั้งหมดทั้งจากฐานข้อมูล การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการเจาะสำรวจ มาวิเคราะห์ขนาดและคุณภาพของทรายรายหลุมเจาะ ระดับความลึกเฉลี่ยและความหนาของชั้นทราย กำหนดขอบเขตพื้นที่ศักยภาพแหล่งทรายรายจังหวัด และวิเคราะห์ปริมาณทรายสำรองของพื้นที่ศักยภาพแหล่งทรายรายจังหวัด
You are here: หน้าหลัก ขั้นตอนและวิธีการศึกษา การวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพเบื้องต้น