Alternative flash content

Requirements

ภารกิจ

  1. ประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  2. จัดทำแนวทาง มาตรการ และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะบูรณาการเชิงพื้นที่
  3. กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศลุ่มน้ำหรือพื้นที่อื่น
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

* อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555

You are here: หน้าหลัก เกี่ยวกับกองประสานฯ ข้อมูล ภารกิจ