มติคณะรัฐมนตรีองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ประวัติความเป็นมาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสรุปภารกิจของคณะกรรมการ
กก.วล.

หน้าหลัก
ระเบียบวาระการประชุม
มติคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
การจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ
กฎหมาย
กำหนดการประชุม
เอกสารเผยแพร่
ข่าว
กลุ่มเลขา

    
 

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)         

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งแรกในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลา 17 ปี 5 เดือน มีการประชุมทั้งหมด รวม 140 ครั้ง  มีมติรวมทั้งสิ้น 1,359 เรื่อง เป็นเรื่องประธานฯ แจ้งที่
ประชุม 133 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ 362 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา 751 เรื่อง และเรื่องอื่น ๆ 113 เรื่อง (รายละเอียดดัง ตารางสถิติ
การประชุมฯ) และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 สำนักงานฯ ได้นำเสนอมติคณะกรรมการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกครั้ง
หลังการประชุม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายแนวทางดำเนินการไว้ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ

 

ตาราง สถิติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ตั้งแต่ กรกฎาคม 2535 – ปัจจุบัน

 

ปี พ.ศ. จำนวนครั้งที่ประชุม ประเภทวาระ (เรื่อง)
เรื่อง ประธาน ฯ แจ้ง ต่อที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่อง อื่น ๆ
รวม
2535
3
2
4
21
3
30
2536
6
4
15
30
7
56
2537
9
4
31
38
2
75
2538
9
3
3
36
4
46
2539
8
5
20
28
4
57
2540
8
8
20
37
6
71
2541
10
18
33
39
10
100
2542
4
5
21
23
-
49
2543
12
12
35
49
4
100
2544
10
12
20
37
2
71
2545
10
14
14
41
4
73
2546
7
11
21
49
5
86
2547
7
10
27
63
2
102
2548
12
8
20
63
24
115
2549
3
4
15
28
2
49
2550
12
4
25
63
15
107
2551
5
5
23
44
14
86
2552
5
4
15
62
5
86
2553
6
7
13
45
8
73
2554
3
4
19
40
4
70
รวมทั้งหมด
155
149
412
899
132
1,575

 

ลการดำเนินงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยสรุป ตั้งแต่ กรกฎาคม 2535 – ปัจจุบัน จำแนกเป็นเรื่องต่าง ๆ ได้ดังนี้
         1. เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 ต่อคณะรัฐมนตรี
(คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539)

          2.  เห็นชอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542 - 2549 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 115
ตอนที่ 74ง. วันที่ 15 กันยายน 2541) กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 - 2549 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนพิเศษ 45ง. วันที่ 24 พฤษภาคม 2545) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 24 ง วันที่ 1 มีนาคม 2550)

          3.  เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  รวมทั้งสิ้น 11 ฉบับ ได้แก่ แผนปฏิบัติการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2546 แต่ในปีงบประมาณ 2547 ไม่ได้มีการเสนอแผนปฏิบัติการฯ และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ได้ให้ความเห็นชอบ ให้จัดตั้งงบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ ไว้ที่หน่วยงานซึ่งกำกับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรง ส่วนแผนปฏิบัติการฯปี พ.ศ. 2549 ได้นำมาเสนอเพื่อพิจารณาเป็นการจัดตั้งงบประมาณของ
ปี พ.ศ. 2550 แผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

          4.  เห็นชอบในการกำหนดระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งการบริหาร
และจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการภายใต้ระเบียบและข้อกำหนด ดังนี้
                 
(1)  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544)
                  (2)  ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการพิจารณา โครงการที่จะ
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2544)
                   (3)  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยวิธีการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน กองทุนสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544)

                 
ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ได้เห็นชอบกับการปรับ
แก้ไขระเบียบและข้อกำหนดของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้ง 3 ฉบับ เพื่อรองรับหลักการที่นำเงินกองทุนไปใช้จ่าย
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรณีฉุกเฉิน

                   (4)  กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปี 2548 – 2549 ได้ปรับเพิ่มเติมเป็น การส่งเสริมการวิจัย และสนับสนุนการนำผลงาน
วิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะงานวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
                   (5)  กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปี 2552– 2553
                 และ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 คณะการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้เห็นชอบกับ
ารปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและระเบียบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวม 4 ฉบับ ดังนี้
                 ฉบับที่ 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 98 ง วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
                 ฉบับที่ 2 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอ
กู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 98 ง วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
                 ฉบับที่ 3 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและ
เบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 98 ง วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
                 ฉบับที่ 4 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และ ระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้น
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราดอกเบี้ย และ ระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 98 ง วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
             5.
การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่

                          -  มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน
                          -  มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
                          - 
มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
                          - 
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
                          - 
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
                          - 
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป รวมทั้งการกำหนด
                          - 
ประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ

              6.
การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด ได้แก่
                             1.  มาตรฐานมลพิษทางอากาศ
                                  1.1  มาตรฐานมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ ได้แก่
                                          -  มาตรฐานค่าควันดำและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่ยินยอมให้ระบายออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ได้
                                          -  มาตรฐานค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
                                          -  มาตรฐานควันขาวจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์
                                          - 
มาตรฐานค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
                                          - 
มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์สามล้อใช้งาน และ
                                          - 
มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
                                          -  มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน จากไอเสียรถยนต์ขนาดใหญ่
ใช้งานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
                                          -  มาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป
                                 
1.2  มาตรฐานมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอยู่กับที่ ได้แก่
                                          - 
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า
                                          - 
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าเก่า
                                          -  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่
                                          - 
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
                                          - 
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก
                                          - 
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งไอน้ำมันเบนซินจากคลังน้ำมันเชื้อเพลิง
                                          - 
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
                                          - 
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
                                          - 
มาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ
                                          - 
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์
                                          - 
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากสถานประกอบกิจการหลอมและต้มทองคำ
                                          - 
มาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน
                                          -  มาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
                                       -  มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียซึ่งมีสาร 1,2 - ไดคลอโรอีเทน และ สารไวนิลคลอไรด์
จากอุตสาหกรรมเคมี

                          
  2.  มาตรฐานมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ได้แก่
                                  2.1 
การกำหนดระดับเสียงรบกวน
                                  2.2 
การกำหนดระดับเสียงของรถยนต์
                                  2.
3  กำหนดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์
                                  2.
4  กำหนดระดับเสียงของเรือ
                                  2.5  กำหนดระดับเสียงของเรือกล
                                  2.
6  มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน
                                  2.7  มาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ
                                  2.8  มาตรฐานความสั่นสะเทือนโดยทั่วไปเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
                            3. 
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่
                                 
3.1  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนา
                                 
3.2  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
                                 
3.3  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
                                  3.4 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และการปรับปรุง
วิธีตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
                                 
3.5  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
                                 
3.6  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
                                  3.7  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
                            
ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมด้วย

              7.
เสนอรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น
13 ฉบับ ได้แก่  รายงานสถานการณ์ฯ พ.ศ. 2535-2536 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538-2539 พ.ศ. 2540  พ.ศ. 2541  พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2543 
พ.ศ. 2544  พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2546  พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550
               8. กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน มี 6 พื้นที่ที่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ได้แก่
                                 1) พื้นที่บริเวณป่าดูนลำพัน จังหวัดมหาสารคาม
                                
2) พื้นที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
                                
3) พื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ต
                                
4) พื้นที่จังหวัดกระบี่
                                
5) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีบางส่วน (อำเภอเมือง ท่ายาง บ้านแหลม ชะอำ) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บางส่วน (อำเภอหัวหินและปราณบุรี)
                                
6) เขตพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับธรณีพิบัติภัย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล สำหรับพื้นที่จังหวัดพังงาอยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                9.
กำหนดเขตควบคุมมลพิษ  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน มี 14 ท้องที่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ได้แก
                                
1)  ท้องที่เขตเมืองพัทยา จ. ชลบุรี
                                
2)  ท้องที่เขต จ. ภูเก็ต 
                                
3)  ท้องที่เขต อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  
                                
4)  ท้องที่เขต อ. เมือง จ. สงขลา  
                                
5)  ท้องที่เขตหมู่เกาะพีพี ต. อ่าวนาง อ. เมือง จ. กระบี่  
                                
6)  ท้องที่เขต จ. สมุทรปราการ  
                                
7)  ท้องที่เขต จ. นนทบุรี  
                                
8)  ท้องที่เขต จ. ปทุมธานี  
                                
9)  ท้องที่เขต จ. นครปฐม  
                                
10) ท้องที่เขต จ. สมุทรสาคร  
                                
11) ท้องที่เขต อ. บ้านแหลม อ. เมืองเพชรบุรี อ. ท่ายาง อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
                                
12 ) ท้องที่เขต อ. หัวหินกับอำเภอปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ และ
                                
13) ท้องที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
                                 14) ท้องที่เขตตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งตำบล และตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 65 ง วันที่ 1 พฤษภาคม 2552)
                10.
กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
                            1.  เห็นชอบให้มีการปรับปรุงประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการหรือกิจการการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และประเภทโครงการที่อยู่อาศัย รวมทั้งเห็นชอบให้มี
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นภายในจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ ทำหน้าที่พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (เมื่อการประชุม ครั้งที่ 4/2547 วันที่ 31 พฤษภาคม 2547)
                            2. ได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  การกำหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในประกาศดังกล่าว
เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2547

                             3 . เห็นชอบกับคู่มือการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการบ้านเอื้ออาทร พร้อมทั้งมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทรไม่ให้มีการก่อสร้าง
ก่อนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2551 วันที่ 1 เมษายน 2551)
                           4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ
ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (จำนวน 34 โครงการ) และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการ
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 31 สิงหาคม 2552)
                11. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 18 คณะ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 31 คณะ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน
5 คนเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
                 12.
เห็นชอบกับการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียและอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล จำนวน 11 พื้นที่ ได้แก่
                         12.1) กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของเทศบาล จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่สอด
จังหวัดตาก เทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
                         12.2) กำหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเชียงยืน และเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
                  13. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้แก่

                            1. 
เห็นชอบกับกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการ ต่าง ๆ เช่น
                                
1) นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2546-2550
                                 2)
นโยบาย มาตรการ และแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย
                                 3)
นโยบายและแผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำ คู คลอง
                                 5) นโยบายสร้างจิตสำนึกเยาวชนและลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                 6) แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด

                                 7) แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
                                 8)
แผนจัดการป่าชายเลนของประเทศ
                                 9)
แผนการจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ
                                10)
แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน
                               
11) แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
                                12) แผนจัดการและแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
                                13) แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน
                                14) แผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำตัวอย่าง (ลุ่มน้ำแม่แตง เชิญ และคลองยัน)
                                15) แผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนการระเบิดและย่อยหินไปเป็นเทคโนโลยีการทำเหมืองหิน
                                16) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ และชุมชนในประเทศไทย
                                17) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำ
                                18) แผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย
                                19) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
                                20) แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี
                                21) แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง
                                22) แผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบป้าย
                                23) แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 - 2554
                                24) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากนิคมอุตสาหกรรมและกิจการที่มีลักษณะคล้ายกัน
                                25) แนวทางการจัดการน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว
                                26) แนวทางการจัดเก็บค่าจัดการน้ำเสียตามหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
                                27) แนวทางการดำเนินการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร
ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว
                                27) (ร่าง) กรอบนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
จากการพัฒนาทรัพยากรแร่
                                28) แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทราย
                                29) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
                                30) แนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมชายฝั่ง ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง
                                31) แนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการ
น้ำเสียชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
                                32) แนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา
                                33) แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่างยั่งยืน ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป

                                 34) ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ
                                 35) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554
                                 36) ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
                                 37) การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
                            2. 
ให้ความเห็นชอบในการควบคุมมลพิษ เช่น
                                 1)  การประกาศมาตรการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คลองเตยเป็นระยะเวลา 3 ปี
(คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546)
                                 2)  มาตรการห้ามนำเข้าแบตเตอรี่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบในการผลิตตะกั่ว
                                 3)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตราย
                                 4)  การกำหนดให้เศษพลาสติกเก่าเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อแปรสภาพเป็นวัสดุใหม่
                                 5)  การกำหนดให้รถโดยสารประจำทางที่จะซื้อใหม่ของ ขสมก. และของเอกชนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EURO II
                                 6)  การจัดการน้ำเสียกรุงเทพมหานครและเขตควบคุมมลพิษปริมณฑล
                                 7)  การกำหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วน
อะไหล่เก่า นำเข้าจากต่างประเทศ
                            3. 
เห็นชอบกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
                            4. 
เห็นชอบกับการพิจารณาผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี รวมทั้งพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
เพื่อดำเนินการโครงการต่าง ๆ
                            5. 
เห็นชอบกับรายงานการประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อการอนุญาตประทานบัตร
โครงการเหมืองแร่ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่ เพื่อประกอบการ
ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาวและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

                            6. 
เห็นชอบกับการเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำ
ที่มีความสำคัญระหว่างประเทศของอนุสัญญาแรมซาร์ ซึ่งตั้งแต่ปี 2535 ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ
ระหว่างประเทศ (Ramsar Site) จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ (1) พรุควนขี้เสียน จ.พัทลุง (2) บึงโขงหลง จ. หนองคาย (3) ดอนหอยหลอด
จ.สมุทรสงคราม (4) ปากแม่น้ำกระบี่ จ.กระบี่ (5) หนองบงคาย จ.เชียงราย (6) พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส
(7) หาดเจ้าไหม- หมู่เกาะ ลิบง - ปากน้ำตรัง จ. ตรัง (8) แหลมสน -ปากคลองกะเปอร์ - ปากแม่น้ำกระบุร จ.ระนอง
(9) หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี และ (10) อ่าวพังงา จ.พังงา
                            7.  เห็นชอบกับการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทย
                            8. 
พิจารณาเสนอให้นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจสั่งการโดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืด
                            9. 
งานด้านสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ

                                 1)  การกำหนดท่าทีในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 19 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมในการลงนามในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
                                 2)  เห็นชอบกับการให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัตในอนุสัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ได้แก่
                                       2.1)  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
                                       2.2)  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต
                                       2.3)  อนุสัญญาบาเซล
                                       2.4)  อนุสัญญาแรมซาร์
                                       2.5)  อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
                                       2.6)  ข้อตกลงอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
                                3)  การดำเนินงานตามอนุสัญญา ข้อตกลง และผลการประชุมต่าง ๆ เช่น  การประชุมคณะที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี สมัยที่ 10 (SBSTTA-10)  การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการเข้าถึงการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ครั้งที่ 3 (ABS-3) แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน และการดำเนินงานกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทยภายใต้พิธีสารเกียวโต  เป็นต้น

                           10. การพิจารณาด้านกฎหมาย ได้แก่ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ....
               11. การดำเนินงานเกี่ยวกับ
คดีหมายเลขดำที่ 2015/2551 (เนื่องจากทางราชการได้ออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ป่าพรุ หรือป่าชายเลน หรือป่าเสม็ดในตำบลแม่รำพึง ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น น.ส.3 รวม 18 แปลง โดยมิชอบ และได้มีผู้พัฒนาโครงการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่) โดยได้มอบอำนาจให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการ แทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เกี่ยวกับคดีหมายเลขดำที่ 2015/2551 ซึ่งสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวกฟ้องคดีต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

                           12. การดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
                                  12.1) คำพิพากษาของศาลปกครองระยองเพื่อให้ดำเนินการประกาศพื้นที่มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษ
                                             1. ประกาศกำหนดให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษจัดทำแผนปฏิบัติการ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และดำเนินการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
                                             2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
ดำเนินการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ในประเด็นข้อกฎหมายของการใช้อำนาจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประเด็นข้อเท็จจริงอื่นๆ

                                  12.2) มอบอำนาจให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีอำนาจ
ในการดำเนินการเกี่ยวกับ คดีหมายเลขดำที่ 908/2552 จนถึงที่สุด ตลอดจนให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอัยการ
หรือข้าราชการ ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการแทนได้

                           13. เห็นชอบในหลักการโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
                           14. การศึกษาสำรวจ สาเหตุ ที่มา และขอบเขตของการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
                           15. ผลกระทบด้านมลพิษทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                           16. การดำเนินการตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
                                  16.1) การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
                                  16.2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
                                  16.3) แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และร่างคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ข้อร้องเรียนโครงการหรือกิจการ ที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ

                                                                                                                                                                        

 

                      

การดำเนินการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2545 – ตุลาคม 2550)

การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2545
การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2546
การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2547
การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2548
การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2549
การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2550
การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2551

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณาวาระด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญๆ ดังนี้
                  การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2545
                  1.     แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน
                  2.     แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด (National Master Plan on Cleaner Production)
                  3.     แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
                  4.     ร่างกรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545-2549
                  5.     การขอขยายระยะเวลาการประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2540
                  6.     คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้จ่ายเงิน
สำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรณีฉุกเฉิน
                  7.     การกำหนดพื้นที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่วิกฤต
                  8.     การขยายเวลาการห้ามเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่เหนือเขื่อนทดน้ำบางปะกง
                  9.     การพิจารณาการให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต
                  10.  การเตรียมความพร้อมในการลงนามในอนุสัญญากรุงสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
                  11.  ข้อตกลงของอาเซียนด้านมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on Tranboundary Haze Poliution)
                  12.  การเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 4 แห่ง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก(Ramsar Site)
                  13.  การปรับปรุงวิธีตรวจวัดควันขาวจากรถจักรยานยนต์
                  14.  การกำหนดค่ามาตรฐานการระบายสารปรอทจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภท เตาเผามูลฝอย
                  15.  การมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เกี่ยวกับคดีหมายเลขดำที่ 304/2544
                  16.  การปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.
                  17.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม
                  18.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง
                  19.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก
                  20.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายลำปาง-เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
                  21.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางสายหลัก 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)  ทางหลวงหมายเลข
408 สายสี่แยกน้ำกระจาย-เกาะยอ-อำเภอสิงหนคร
                  22.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ระยะแรกและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ส่วนต่อขยาย ของการไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย
                  23.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวง พิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านใต้ (ถนนกาญจนาภิเษก) ของกรมทางหลวง
                  24.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                  25.  การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่ง
น้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
                  26.  การขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ กรณีโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี
ช่วงเชียงราย-ฝาง
                  27.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี ช่วงเชียงราย-ฝาง ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
                  28.  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ สำหรับโครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 แปลง ที่ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
                  29.  การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ประกอบคำขอประทานบัตรแร่หินปูนและหินดินดาน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
                  30.  การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ประกอบคำขอประทานบัตรแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ พื้นที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
                  31.  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ เพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลหรือ ฟอกหนัง เพื่ออุตสาหกรรมเคมี และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลา ที่ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
                  32.  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หินปูนเพื่อทำปูนขาวสำหรับ อุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนางสาวปริศนา อุดมรัตน์ ประทานบัตรที่ 19918/13774 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองกับประทานบัตร
ที่ 19919/13773 ตั้งอยู่ที่ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

           

                  การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2546
                  1.     แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ
                  2.     (ร่าง) แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน
                  3.     (ร่าง) แผนการจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ
                  4.     (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ….
                  5.     แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 (เพิ่มเติม)
                  6.     แนวทางการสนับสนุนการเดินระบบและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ภายหลังการฟื้นฟูระบบฯ ภายใต้แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ
                  7.     แนวทางการจัดเก็บค่าจัดการน้ำเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
                  8.     การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพิ่มเติม
                  9.     การทบทวนโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช
                  10.  การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
                  11.  ผลการประชุมคณะมนตรีประศาสน์การโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 22 และการประชุม
รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมโลก สมัยที่ 4 (The 22nd  Session of the UNEP Governing Council and 4th Global Ministerial
Environment Forum)
                  12.  การให้สัตยาบันตามข้อตกลงอาเซียน เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement on transboundary
haze pollution)
                  13.  การบังคับใช้กฎหมายและการระงับอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินจากมลพิษ
                  14.  อนุสัญญา MARPOL
                  15.  มลพิษทางอากาศจากการจราจรในกรุงเทพมหานครและการบังคับใช้กฎหมาย
                  16.  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดระดับเสียงของรถยนต์และรถจักรยานยนต์
                  17.  การปรับปรุงมาตรฐานมลพิษจากยานพาหนะใหม่สำหรับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กระดับที่ 6 และรถยนต์เบนซิน
ระดับที่ 7
                  18.  การแก้ไขประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสีย จากเตาเผามูลฝอยและเรื่องกำหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
ออกสู่บรรยากาศ
                  19.  แนวทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ
                  20.  การกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
                  21.  การกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ทุกขนาด
                  22.  การปรับปรุงหน่วยค่ามาตรฐานการระบายไดออกซินจากเตาเผามูลฝอย
                  23.  การกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน
                  24.  การขยายเวลาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่เหนือเขื่อนทดน้ำบางปะกง
                  25.  ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545
                  26.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสากล
กรุงเทพ แห่งที่ 2 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
                  27.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสำรวจออกแบบทางยกระดับและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เส้นทางสาย พท 3037  (บ้านใสกลิ้ง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง - บ้านหัวป่า อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา)
                  28.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายอำเภอบ้านโป่ง–กาญจนบุรี
                  29.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทะเลสาบสงขลา รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 410 สายยะลา-เบตง
                  30.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร
 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
                  31.  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดัน ณ สถานีควบคุมก๊าซ (BVW7)
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
                  32.  การพิจารณาต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมศิลา
บริเวณเขาวงจังหวัดสระบุรี
                  33.  การพิจารณาต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของนางสาวปริศนา อุดมรัตน์
บริเวณเขาวงจังหวัดสระบุรี
                  34.  การขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อการออกประทานบัตรเหมืองแร่ใหม่ซ้ำในพื้นที่ประทานบัตรเดิม
ที่จะสิ้นสุดอายุประทานบัตร ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด         

           

                  การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2547
                  1.   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณจังหวัดกระบี่  และจังหวัดพังงา
                  2.   แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
                  3.   แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
                  4.   แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง
                  5.   การให้สัตยาบันในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
                  6.   คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมขออนุมัติทบทวนการปรับแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การใช้จ่ายเงินสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรณีฉุกเฉิน
                  7.   ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546
                  8.   การกำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ใหม่ขณะวิ่ง
                  9.   การปรับปรุงมาตรฐานฝุ่นละอองและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเรื่องค่าเฉลี่ย 1 ปี
                  10. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากสถานประกอบการหลอมและต้มทองคำ
                  11. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการไดออกซิน
                  12. กรอบมาตรการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากท่าอากาศยาน
                  13. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
                  14. การมอบอำนาจให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ดำเนินการแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคด
ีหมายเลขดำที่ 2006/2545 ศาลปกครองกลาง
                  15. การกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนโดยทั่วไปที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารและส่วนต่างๆ ของอาคาร
                  16. การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ EANET
                  17. การกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็น
วัตถุดิบในการผลิต
                  18. การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต
                  19. การกำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของโรงสีข้าวที่ใช้หม้อไอน้ำ
                  20. การบังคับใช้มาตรฐานมลพิษจากยานพาหนะใหม่ สำหรับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ระดับที่ 6 และรถยนต์เบนซิน

ระดับที่ 7
                  21. การขยายเวลาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่เหนือเขื่อนทดน้ำบางปะกง
                  22. การปรับปรุงประเภทและขนาดของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
                  23. ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
                  24. การขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่  1 เอ เพื่อกิจการเหมืองแร่ กรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลา พื้นที่ตำบลเขาวง
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
                  25. การขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อกิจการเหมืองแร่ กรณี บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
บริเวณเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
                  26. การขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อกิจการเหมืองแร่ กรณี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
                  27. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ ประทานบัตรที่
19983/13628 ของนายชำนาญ ตันกูล ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
                  28. ความเห็นต่อรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) ที่ตำบลพุกร่างและขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
                  29. การขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อกิจการเหมืองแร่ กรณี นายประสาน ยุวานนท์ พื้นที่ตำบล
หนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
                  30. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ เพื่ออุตสาหกรรมเคมี เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์ หรือเพื่อทำปูนขาว
สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมน้ำตาลประทานบัตรที่ 24947/14628 ของบริษัท สิรินิธิ จำกัด (บริษัท สายจำรัส
ปูนขาวรับช่วงการทำเหมือง) ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
                  31. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฟื้นฟูเมือง ชุมชนดินแดง ระยะที่ 1
                  32. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ และโครงการบ้านเอื้ออาทร
ประชานิเวศน์
                  33. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และโครงการ
บ้านเอื้ออาทรหัวหมาก ของการเคหะแห่งชาติ
                  34. การขอเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิงและรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่
                  35. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต
                  36. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ของกรมการขนส่ง
ทางอากาศ
                  37. ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานีเรดาร์และสถานีโทรคมนาคมของโครงการ
RTADS  PHASE  II  บริเวณยอดเขาใหญ อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ของ กองทัพอากาศ
                  38. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
                  39  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก
ระหว่างสถานีศรีราชา ถึง สถานีฉะเชิงเทรา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
                  40.      รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี

                  การดำเนินงานในปี พ.ศ.2548

ด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.

กรอบแนวคิด (Framework) และประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรจุเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)

2.

นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่เกษตรกรรม และ การเร่งรัดดำเนินการจัดทำมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มเพื่อการเกษตรและประมง

3.

การพิจารณากระบวนการยกร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 – 2554 (แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10)

4.

แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่างยั่งยืน

5.

การกำหนดมาตรการเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนดำเนินการเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.

การตั้งงบประมาณ ภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

7.

แนวทางการจัดระเบียบป้ายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

8.

การกำหนดมาตรการ และแผนการฟื้นฟูพื้นที่โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ

9.

กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปี 2548 – 2549

10.

การกำหนดประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในข่ายการสนับสนุนเงินกองทุนตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

11.

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่กรมควบคุมมลพิษเพื่อดำเนินโครงการนักรบสิ่งแวดล้อม

12.

การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

13.

การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ที่เกิดธรณีพิบัติภัย  (ระนอง พังงา  กระบี่)

14.

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนนทบุรี

15.

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16.

การร้องเรียนเรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลตำบลบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ด้านการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.

การกําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

2.

การปรับปรุงมาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากไอเสียรถจักรยานยนต์ใช้งาน

3.

การปรับปรุงมาตรฐานไอเสียจากรถยนต์ดีเซลใหม่ขนาดใหญ่ ระดับที่ 4 (EURO 3)

4.

การกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา

5.

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ำ

6.

การแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ (ทางน้ำและอากาศ จำนวน 15 ฉบับ)

7.

การประกาศพื้นที่บริเวณห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นเขตควบคุมมลพิษ

8.

การควบคุมมลพิษบริเวณพื้นที่หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

9.

การพิจารณาทบทวนอายุการใช้งานที่เหมาะสมของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่มิเตอร์)

 

ด้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.

เร่งรัดทบทวนกระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.

ทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

4.

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  อำเภอท่ายาง  และอำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี  อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ. ....

5.

ร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท
ี่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

6.

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ และหลักเกณฑ์วิธีการที่โครงการหรือกิจการสามารถขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ...

7.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อกิจการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8.

การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ประกอบคำขอประทานบัตรเหมืองแร่ไพโรฟิลไรต์ ซ้ำ
ในพื้นที่ประทานบัตรเดิมของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.ดี.ไมนิ่ง ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

9.

ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่หินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สยามหินประดับ จำกัด ที่ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

10.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 1
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

11.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติม
(สืบเนื่องจากการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารในปีเปิดดำเนินการ) ของ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.)

12.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

13.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ
สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ระหว่างสถานีศรีราชา ถึง สถานีฉะเชิงเทรา (ส่วนขยายศรีราชา – แหลมฉบัง)
ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย

14.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาและออกแบบ
โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร สายเหนือ(ช่วงบางซื่อ – รังสิต) และย่านสถานีรถไฟบางซื่อ
ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

15.

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Projects) ของกระทรวงคมนาคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

16.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน – นครราชสีมา ของกรมทางหลวง

17.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4
ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 11  สายอุตรดิตถ์ – เด่นชัย  ของกรมทางหลวง

18.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานสารสิน
(ทางหลวงหมายเลข 402 จังหวัดภูเก็ต) ของกรมทางหลวง

19.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 2 จังหวัดนนทบุรี
ของการเคหะแห่งชาติ

20.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ศาลายา โครงการบ้านเอื้ออาทรหาดใหญ่
และโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 และ ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของการเคหะแห่งชาติ

21.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าสงขลาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

22.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 3
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

23.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
วังน้อย-แก่งคอย ของ24บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

24.

ความเห็นต่อรายงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไทรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ปรับเปลี่ยนแนวท่อบางส่วน) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

25.

ความเห็นต่อรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 ในทะเลและบนบก
(ฝั่งตะวันออก) โดยการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

26.

ความเห็นต่อรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ชุดที่ 1
ของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

27.

ความเห็นต่อรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4
(จากเดิม 600 เมกกะวัตต์ เป็น 725 เมกกะวัตต์) ของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)

28.

ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547

 


                  การดำเนินงานในปี พ.ศ.2549

ด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.

ร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ

2.

การปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

3.

การพัฒนาแหล่งแร่โปแตชของประเทศไทย

4.

การมอบอำนาจในการพิจารณาผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ

5.

การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ต้นน้ำลำธารภายหลังการทำเหมืองแร่

6.

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ บริษัทไม้อัดไทย จำกัด เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำ และบริเวณทางน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือและการขอปรับแผนการดำเนินการและแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำและบริเวณทางน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือ

7.

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการจัดสร้างเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดภาวะมลพิษ

8.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการเสริมกิจกรรมและความร่วมมือแจ้งเบาะแสผู้ทำลายสิ่งแวดล้อม (Green Call : Public Police)

9.

การปรับปรุงองค์กรที่บริหารจัดการ การพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าเพื่ออนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

 

ด้านการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.

การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

2.

การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล และร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

3.

การกำหนดบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ใหม่ ระดับที่ 6

4.

การกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิง
หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต

 

ด้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่เพอร์ไลต์ ประทานบัตรที่ 22464/14520 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองยาง ตั้งอยู่ที่ ตำบลมหาโพธิ อำเภอ
สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

2.

การขออนุมัติผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1เอ และ 1บี เพื่อกำหนดเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมบริเวณเขาบ่อ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และบริเวณพื้นที่ทดลอง ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

3.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรือ อุตสาหกรรมน้ำตาล โดโลมิติคไลม์สโตน และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 8/2536 (ประทานบัตรที่ 22477/14895) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาตำบล ตั้งอยู่ที่ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

4.

ความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่ดินขาวของนางอนงค์ ยิ่งเสรี ประทานบัตรที่ 20108/13725 ที่ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

5.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร
พุทธมณฑล สาย 4 (องค์พระ) ของการเคหะแห่งชาติ

6.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่–อำเภอปาย–อำเภอปางมะผ้า–อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

8.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบทางด่วนทดแทน โครงการทางด่วนสายพญาไท–พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ-พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี

9.

ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

 

                  การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2550

ด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.

ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

2.

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ

3.

ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554

4.

(ร่าง) แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

5.

การจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554

6.

การปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554

7.

การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 – 2554 ในโครงการเกี่ยวข้องระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

8.

(ร่าง) แผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบป้าย

9.

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

10.

แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน

11.

การดำเนินงานกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย  ภายใต้พิธีสารเกียวโต

12.

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดอุตรดิตถ์

13.

ขอกันเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อกำหนดเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม บริเวณเขาหนองหอย (เพิ่มเติม) ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

14.

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

15.

การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง : การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศในบรรยากาศด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และแนวทางการจัดการศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

16.

กำหนดวันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ

17.

คดีหมายเลขดำที่ 192/2550 เรื่อง การฟ้องคดีต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ไม่ประกาศเขตควบคุมมลพิษบริเวณพื้นที่มาบตาพุด และการมอบอำนาจให้กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ดำเนินการแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เกี่ยวกับคดี

 

ด้านการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.

การกำหนดมาตรฐานก๊าซโอโซนในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 8 ชั่วโมง

2.

การกำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ

3.

การกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากโรงสีข้าว

4.

การกำหนดมาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป

5.

การกำหนดมาตรฐานการระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมรถยนต์เบนซินและดีเซลขนาดเล็ก

6.

การกำหนดบังคับใช้มาตรฐานการระบายสารมลพิษจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กระดับที่ 7 และรถยนต์เบนซินระดับที่ 8

7.

การปรับปรุงมาตรฐานเสียงรบกวน

8.

มาตรฐานน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย

9.

ร่างมาตรฐานน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

10.

การปรับปรุงคุณภาพรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

ด้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ประทานบัตรที่ 24828/13873 ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

2.

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่สังกะสี ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ 1/2546 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30769/15525 ตั้งอยู่ที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3.

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2548 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2548 ถึง 19/2548 รวม 19 แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลที่วัง ตำบลชะมาย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-สะพานพระนั่งเกล้า และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการช่วงสะพานพระนั่งเกล้า-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

5.

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายโดยรวม ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สำโรง-สมุทรปราการ)

6.

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายโดยรวม ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน-บางหว้า)

7.

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

8.

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเกาะพีพี

9.

ขอทบทวนมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเกาะพีพี

10.

หลักเกณฑ์การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

11.

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

12.

การกำหนดประเภทและขนาดโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

13.

ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ ก่อสร้างก่อนเสนอขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการที่โครงการหรือกิจการสามารถขอรับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

14.

ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549

 

        การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2551

ด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.

ร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ 2552-2553

2.

แนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

4.

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ส่วนขยายที่ 2

5.

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ : กรณี
สภาทนายความขอคัดถ่ายข้อมูลข่าวสาร รายงานการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

6.

การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลท่าแร่  จังหวัดสกลนคร

7.

การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 

ด้านการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.

การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่

2.

การกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

 

ด้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.

แนวทางการดำเนินการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว

2.

การกำหนดประเภทและขนาดโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

4.

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาและสำรวจออกแบบสำหรับก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

5.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

6.

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค (การเพิ่มสถานีเพชรเกษม 48 และศูนย์ซ่อมบำรุง) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

7.

ความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

8.

รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสต็อกโฮล์ม
ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

9.

ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550

 

        การดำเนินงานในปี พ.ศ. 2552

ด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.

นโยบายสร้างจิตสำนึกเยาวชนและลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและระเบียบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

3.

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

4.

โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

5.

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.

(ร่าง) กรอบนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากการพัฒนาทรัพยากรแร่

7.

แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
8.
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
9.
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ...
10.
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ....
11.
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ...
12.
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ...
13.
การขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 รวม 2 ฉบับ
14.
แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทราย
15.
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
16.
แนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมชายฝั่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง
17.
ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครด้านการจัดการน้ำเสีย
ชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
18.
แนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียรวมกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา
19.
ข้อเสนอต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
20.
การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2540) และการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
21.
ความก้าวหน้าของการดำเนินการ กรณีการประกอบกิจการของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
22.
คดีปกครองคดีหมายเลขดำที่ 908/2552 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวกรวม 43 ราย ฟ้องคดีต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ : การมอบอำนาจให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
23.
การมอบอำนาจให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการแทน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เกี่ยวกับคดีหมายเลขดำที่ 2015/2551 ซึ่งสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับพวกฟ้องคดีต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
24.
คำพิพากษาของศาลปกครองระยองเพื่อให้ดำเนินการประกาศพื้นที่มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษ
25.
รายงานความคืบหน้าของการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขแดงที่ 32/2552 (คดีมาบตาพุด)
26.
การดำเนินงานตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
- ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผลต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ และร่างคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียน
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
27.
การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด

 

ด้านการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.

การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียและอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล จำนวน 11 พื้นที่

2.

การกำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์สามล้อ
3.
การกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนโดยทั่วไปเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
4.
การปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเรือกล
5.
การปรับปรุงวิธีตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร
6.
การกำหนดค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน จากไอเสียรถยนต์ขนาดใหญ่ใช้งานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
7.
การกำหนดมาตรฐานค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป
8.
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียซึ่งมีสาร 1,2 - ไดคลอโรอีเทน และ สารไวนิลคลอไรด์จากอุตสาหกรรมเคมี
9.
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

 

ด้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2.

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สหศิลาเพิ่มพูล จำกัด ประทานบัตรที่ 24828/13873 ที่ตำบลเขาวง (เดิมอยู่ในเขตตำบลขุนโขลน) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

3.

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

4.

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี จากโครงการโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนต์ (การปรับปรุงข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5.

การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

6.

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี

7.

การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

8.

การชี้แจงข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา  

9.
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
10.
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกและถมทะเลระยะที่ 1 บริเวณปากคลองปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
11.
โครงการทางพิเศษสุวรรณภูมิ (โครงการ M1)
12.
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
13.
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
แร่หินปูนเพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ำตาล และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 24889/14756 ของบริษัท
พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด
14.
โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2548 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2548 ถึง 19/2548 รวม 19 แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลที่วัง ตำบลชะมาย และตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

15.

ร่าง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551

 

 

 

                                                                                                                                                                ^^  TOP ^^

สผ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม คณะรัฐมนตรี ginfo google สผ. environnet ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ระบบติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์. 0 2265 6610   0 2265 6500 ต่อ 6778 - 81 โทรสาร. 0 2265 6602     e mail : neb@onep.go.th

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ะำห