มติคณะรัฐมนตรีองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ประวัติความเป็นมาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสรุปภารกิจของคณะกรรมการ
กก.วล.

หน้าหลัก
ระเบียบวาระการประชุม
มติคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
การจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ
กฎหมาย
กำหนดการประชุม
เอกสารเผยแพร่
ข่าว
กลุ่มเลขา

        คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการตามกฎหมายที่แต่งตั้งโดย
       พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ประกอบด้วย
      
     นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
      
     รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1
      
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่เกิน 8 ท่าน เป็นกรรมการ
            โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณานโยบายแผนและมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
      และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

ขอเชิญ
องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และภาคเอกชน
เสนอชื่อผู้แทนภาคเอกชน
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 
สผ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม คณะรัฐมนตรี ginfo google สผ. environnet ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ระบบติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์. 0 2265 6610   0 2265 6500 ต่อ 6778 - 81 โทรสาร. 0 2265 6602     e mail : neb@onep.go.th

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ะำห