ข่าวสาร/กิจกรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าจากสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ผลงานที่สำคัญ

ผลงานที่สำคัญจากสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาเศษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล
โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารการจัดการ และการดำเนินการ

 

กรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า

  • ฐานข้อมูลขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า 27 เมือง
  • แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

 

 

 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ปฏิทินกิจกรรม


There are no upcoming events at this time.