การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพะความหลากหลายทางชีวภาพ