20y
ร่าง นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2579)
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
5y
ร่าง แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะเร่งด่วน
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
คู่มือ
คู่มือ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
เอกสารบรรยาย "การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ"
ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561: 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเตล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการจัดที่ดินทำกินของชุมชนและข้อเสนอแนะ
โดย นายประทีป เจริญพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
มุมมองภาคประชาชนในการจัดการที่ดินของชุมชนและข้อเสนอแนะ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
นักวิชาการอิสระ อดีตกรรมการปฏิรูปประเทศ
บทบาทของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่ดิน และภาพอนาคตในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
โดย นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่