escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo
porno film izle
seks
รายงานของโครงการต่างๆ
 

รายงานผลการศึกษา


รายงานผลการศึกษาโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

alt รายงานการศึกษา โครงการจัดทำท่าทีและแนวทางการดำเนินงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้าและสิ่งแวดล้อม (pdf : 5.59 MB)


alt รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนแม่บท การจจัดทำข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน (pdf : 11.5 MB)

 

 


alt รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการจัดทำแผนแม่บท การจจัดทำข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน (pdf : 5.66 MB) 

alt โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองและชุมขนน่าอยู่ (zip : 11.6 MB)

 

 


alt โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองและชุมขนน่าอยู่ รายงานสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร (zip : 4.25 MB)

 

 


alt รายงานการติดตามประเมินผล นโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ในระยะครึ่งแผน (zip : 11.2 MB)

 

 


alt ภาคผนวก รายงานการติดตามประเมินผล นโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ในระยะครึ่งแผน (zip : 8.72 MB)

 

 


โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน

รายงานการศึกษา โครงการศึกษาทบทวนนโยบายและแผนการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 (zip : 8.04 MB)


 

 


โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน

โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน

  รายงานฉบับสมบูรณ์ (pdf : 36.5 MB)

  สรุปย่อผู้บริหาร (pdf : 4.91 MB)


พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดที่ดินและการพัฒนาระบบข้อมูล

alt รายงานสำหรับผู้บริหาร (zip : 46.4 MB)

alt รายงานการศึกษา (zip : 46.4 MB)

alt คู่มือการใช้โปรแกรม สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcGIS 9.2 (zip : 46.4 MB)


 

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง
(zip : 100 MB)


 


alt

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง

alt เล่มที่ 1 : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (zip file, 20.2 MB)

alt เล่มที่ 2 : Executive Summary Report (zip file, 13.0 MB)

alt เล่มที่ 3 : รายงานหลัก (zip file, 29.7 MB)

alt เล่มที่ 4 : แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง (zip file, 23.4 MB)

alt เล่มที่ 5 : นิเวศป่าไม้ (zip file, 10.9 MB)

alt เล่มที่ 6 : นิเวศเกษตรกรรม (zip file, 6.07 MB)

alt เล่มที่ 7 : นิเวศเมือง ชุมชน และอุตสาหกรรม (zip file, 23.3 MB)

alt เล่มที่ 8 : นิเวศแหล่งน้ำ (zip file, 6.74 MB)

alt เล่มที่ 9 : นิเวศชายฝั่งทะเล (zip file, 4.02 MB)

alt เล่มที่ 10 : คู่มือการใช้ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (zip file, 6.24 MB)

alt เล่มที่ 11 : คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ (zip file, 4.96 MB)

alt เล่มที่ 12 : การดำเนินกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วม (zip file, 12.6 MB)

alt เล่มที่ 13 : กิจกรรมนำร่องเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง (zip file, 7.49 MB)

alt เล่มที่ 14 : เอกสารเผยแพร่ (zip file, 21.4 MB)

alt เล่มที่ 15 : บทเรียนท้องถิ่น "ลุ่มน้ำคลองท่าลาด แหล่งเรียนรู้มีชีวิต" (zip file, 5.85 MB)


alt

รายงานการศึกษา โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

alt เล่มที่ 1 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (zip : 531 KB)

alt Volume II Executive Summary National Resources and Environment (zip : 401 KB)

alt เล่มที่ 3 รายงานหลัก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (zip : 186 MB)

alt เล่มที่ 4 คู่มือปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลและการใช้ดัชนีและตัวชี้วัด ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (zip : 925 KB)

alt เล่มที่ 5 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (zip : 3.89 MB)

alt เล่มที่ 6 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ (System Manual) (zip : 1.55 MB)

alt เล่มที่ 7 คู่มือปฏิบัติการระบบสารสนเทศ User's Manual) (zip : 4.07 MB)


alt

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ และการสร้างตัวชี้วัดระบบการพัฒนาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

alt เล่มที่ 1 การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงบประมาณ ในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (zip : 154 MB)

alt เล่มที่ 2 การดำเนินโครงการนำร่องการทดสอบดัชนีชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบสารสนเทศ การติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (zip : 295 MB)

alt เล่มที่ 3 รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (zip : 225 KB)

alt Volume IV : Executive Summary (zip : 252 KB)

alt เล่มที่ 5 : คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลและการใช้ดัชนีชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (zip : 260 KB)

alt เล่มที่ 6 : คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ (System Manual) (zip : 1.54 MB)

alt เล่มที่ 7 : คู่มือปฏิบัติการระบบสารสนเทศ (User’s Manual) (zip : 3.75 MB)


คู่มือการจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (ฉบับร่าง)

รายงานการศึกษา :
โครงการติดตามการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(pdf file, 459 MB)


คู่มือการจัดทำแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (ฉบับร่าง)

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร :
โครงการติดตามการแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(pdf file, 1.54 MB)


alt

รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงวิชาการ
โครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 - 2554
(pdf file, 10.8 MB)