porno, porno, porno izle, porno izle, porno izle

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1430028223

แผนน้ำรอบสุดท้ายจ่อเข้า ครม. เล็งตั้ง "วอเตอร์บอร์ด" รวมตัวหน่วยงานน้ำสั่งการแบบ Single Command "พล.อ.ฉัตรชัย" ตีกรอบขีดวงพื้นที่แก้วิกฤตน้ำ กำหนด 6 วัตถุประสงค์ให้คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำรับลูกต่อ ชี้เป้าปรับปรุงโครงสร้างเก่าก่อนสร้างโครงการใหม่ คาดภายในปี 2560 คลอดโครงการขนาดกลาง-ใหญ่

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำชุดที่ 4 เตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (วอเตอร์บอร์ด) ควบคุมดูแลนโยบายเรื่องน้ำในทุกมิติ มีอำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จลักษณะ Single Command

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ได้มีการเสนอแนวคิดในที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำ ครั้งล่าสุดว่า หน่วยงานที่จะควบคุมดูแลด้านน้ำทั้งหมดนี้ควรจะมีลักษณะเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ขึ้นต่อการเมือง จึงยังมีความคลุมเครืออยู่ว่าจะออกมาในรูปแบบใด

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กล่าวว่า แนวคิดของหน่วยงานจะเป็นหน่วยงานถาวรทำหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องให้จัดตั้งได้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดกันเองอย่างที่ผ่านมา และเป็นสิ่งที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำ เน้นย้ำว่าเป็นสิ่งสำคัญ ควบคู่ไปกับการจัดทำแผน

ตีกรอบพื้นที่วิกฤต 6 ด้าน

ดร.สมเกียรติกล่าวว่า แผนบริหารจัดการน้ำที่ปรับปรุงแก้ไขรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอต่อคณะ รัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน เม.ย. 58 ซึ่งมีรายละเอียดหลักที่ต้องปรับปรุงคือการกำหนดพื้นที่วิกฤตในด้านต่าง ๆ 6 ด้าน เพื่อที่จะเร่งศึกษาโครงการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาภายในปี 2558-59 และจะกำหนดโครงการแน่ชัดได้ภายในปี 2560

ดร.สมเกียรติกล่าวว่า การกำหนดพื้นที่วิกฤตตามวัตถุประสงค์ 6 ด้าน ประกอบด้วย

1) ปัญหาการอุปโภคบริโภค ได้แก่ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูล 2) ปัญหาน้ำแล้งในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและภาคกลาง 3) ปัญหาน้ำแล้งในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด

4) ปัญหาน้ำท่วม 8 พื้นที่ลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ เจ้าพระยาและท่าจีน หาดใหญ่ ปราจีนบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง อรัญประเทศ และแม่น้ำยมแถบ จ.สุโขทัย 5) ปัญหาคุณภาพน้ำ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง และระยอง 6) การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน ยม มูล และปิงตอนบน

ดร.สมเกียรติกล่าวต่อว่า พื้นที่วิกฤตเหล่านี้มาจากการประเมินว่าปัญหาในพื้นที่นั้น ๆ จะส่งผลชัดเจนภายใน 10 ปี ทำให้ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หลังจากกำหนดพื้นที่แล้วจะส่งต่อให้คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำที่ เกี่ยวข้องหารือกันเพื่อเสนอโครงการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่ซึ่งมีโครงการเก่าที่ผ่านขั้นตอนการศึกษาทุกด้านอย่างเหมาะสมแล้ว สามารถเดินหน้าต่อได้ทันที เช่น อ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา เขื่อนยางนาดี จ.ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

"ที่ประชุมมีแนว ทางว่า ความสำคัญอย่างแรกคือต้องมาดูโครงการเก่าที่มีอยู่แล้วให้จัดการได้เต็ม ประสิทธิภาพก่อน แล้วค่อยไปดูโครงการใหญ่ใหม่ ๆ ถ้าของเก่าแก้ปัญหาไม่ได้จริง ๆ ต้องปรับลำดับการจัดการหน่อยเพื่อให้ประชาชนยอมรับและเข้าใจมากขึ้น" ดร.สมเกียรติกล่าว

วิกฤตขาดน้ำทำนา-เขต ศก.พิเศษ

ดร.สมเกียรติกล่าวว่า ปัญหาน้ำแล้งในภาคเกษตรกรรมที่สำคัญคือแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา พื้นที่เขตต้นน้ำ เช่น ลุ่มแม่น้ำปิง จ.กำแพงเพชร มีการทำนาข้าวมากขึ้นจากแรงจูงใจเชิงธุรกิจ ทำให้อุปสงค์น้ำในการทำนามีมากขึ้นจนกรมชลประทานไม่สามารถจัดสรรได้ เพียงพอ ซึ่งจะต้องอาศัยโครงการปรับโครงสร้างข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้า บริหารจัดการ ให้การทำนามีไม่เกิน 2 รอบการผลิตต่อปี และจะต้องแก้ปัญหาให้ได้ภายใน 4-5 ปี

ด้านพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นพื้นที่ที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ให้ความสำคัญ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นพื้นที่ที่มีทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง และเมื่อมีนโยบายให้ออกแบบการจัดการน้ำให้ตอบสนองเชิงเศรษฐกิจ จึงต้องมีการศึกษาแผนใหม่อย่างเข้มข้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านคือ กัมพูชา เพราะปัญหาเกิดจากแม่น้ำพรมโหดที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศ

"เขตเศรษฐกิจ พิเศษก็ต้องมีเรื่องเศรษฐกิจนำ เช่นที่แม่สอด กรมชลประทานศึกษาการจัดการน้ำให้มานับสิบปีแล้ว เมื่อรัฐประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทุกหน่วยงานก็ต้องให้ความร่วมมือ อย่างกรมป่าไม้ก็ให้ความร่วมมือมาก ที่เราเคยขอใช้พื้นที่ป่าแล้วติดขัด เขาก็อนุมัติเรียบร้อย" ดร.สมเกียรติกล่าว
 

 
ที่มา : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000047535

ประจวบคีรีขันธ์ - เกิดพายุฤดูร้อนฝนตกหนักและลมกรรโชกแรงส่งผลให้หินบนภูเขาเทียนถล่มปิดทับเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้ข้ามเพื่อเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวที่หาดแหลมศาลา และถ้ำพระยานคร แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด "ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรีไ สั่งปิดห้ามนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและให้ใช้เส้นทางทางเรือแทน พร้อมเตรียมประสานสำนักธรณีวิทยาจากราชบุรี เข้ามาตรวจสอบในสัปดาห์หน้าว่าสภาพโอกาสที่จะเกิดหินถล่มลงมาซ้ำอีกมีมากน้อยขนาดไหน
      
       วันนี้ (26 เม.ย.) นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี, นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมนายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด, นางพงษ์ธร พร้อมขุนทด ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ สามร้อยยอด ได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังได้รับรายงานจากอุทยานเขาสามร้อยยอดว่า เกิดหินบนภูเขาเทียนถล่มปิดขวางทางเดินเท้าที่จะข้ามไปทางเดินขึ้นถ้ำพระยานคร
      
       โดยจุดที่เกิดหินถล่ม เป็นภูเขาเทียน ซึ่งเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ใช้เดินทางเพื่อข้ามไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ (หาดแหลมศาลา) เพื่อที่จะไปท่องเที่ยวพักผ่อนยังชายหาดแหลมศาลา และเดินขึ้นไปชมถ้ำพระยานคร แหล่งท่องเที่ยวอันซีลไทยแลนด์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
      
       เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ ที่พังทลายกลิ้งลงมาปิดกีดขวางเส้นทาง โดยเจ้าหน้าที่อุทยานฯสามร้อยยอด ได้รายงานว่าเมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้เกิดพายุฝนและลมกรรโชคแรงอย่างหนัก ซึ่งเป็นกรณีการเกิดพายุฤดูร้อนตามที่มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ตลอดทั้งคืน จนกระทั่งเช้าจึงพบหินถล่มลงมาปิดเส้นทาง ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มาก่อน โดยทั้งภูเขาเทียนและภูเขาลูกอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูน
      
       ต่อมานายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำป้านติดห้ามนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางดังกล่าวข้ามไปฝั่งหาดแหลมศาลา ที่จะขึ้นไปยังถ้ำพระยานคร เป็นการชั่วคราว เนื่องจากหวั่นเกรงว่าหากเปิดให้นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางดังกล่าวจะเกิดอันตรายหินบนภูเขาถล่มเกิดขึ้นอีกได้ และจะได้แจ้งไปยังสำนักงานธรณีวิทยาที่ จ.ราชบุรี ให้เดินทางมาตรวจสอบสภาพภูเขาเทียน และหินด้านบนว่ามีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหน และหินบนภูเขาเทียนจะมีโอกาสถล่มลงมาอีกหรือไม่
      
       อย่างไรก้ตาม นับว่าเป็นความโชคดีที่หินถล่มลงมาในช่วงกลางคืน เพราะหากเกิดถล่มลงมาในช่วงกลางวันซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางดังกล่าวมาก
      
       ขณะที่นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้ประชุมร่วมกับนายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พร้อมทำป้ายให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางข้ามไปยังหาดแหลมศาลา เพื่อขึ้นไปถ้ำพระยานคร ให้ใช้วิธีการนั่งเรือที่หาดบางปูแทน
      
       ขณะเดียวกันในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานฯสามร้อยยอด ที่ต้องข้ามไปทำงานฝั่งหาดแหลมศาลานั้นหากจะใช้เส้นทางดังกล่าวก็ต้องใช้เวลานำหินบางส่วนออกและสร้างเส้นทางสำรองชั่วคราวในเบื้องต้น แต่ห้ามนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางบนจุดที่หินถล่มลงมาเด็ดขาด
      
       ส่วนเจ้าหน้าที่อุทยานฯสามร้อยยอด ให้เฝ้าระวังและคอยสังเกตการณ์หากพบมีฝนตกหนักในช่วงนี้ ต้องคอยตรวจสอบว่าจะมีหินขนาดใหญ่จาบนภูเขาเทียนพังทลายลงมาอีกหรือไม่ และต้องแจ้งให้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ทราบทันที
NOW Choose news
 

ที่มา : http://www.siamrath.co.th/web/

  เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันนี้(26 เมย.2558) นายวัฒนะ สาระรัตน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.2 สนธิกำลังกับ พ.ต.อ.ภุชงค์ วรรณา ผกก.สภ.กุดข้าวปุ้น นายคูณ สีบุญ กำนันตำบลกาบิน และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจยึดไม้พะยูง อายุกว่า 100 ปี จำนวน 8 ท่อน มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท

     โดยตรวจยึดได้ ที่กลางดอนปู่ตา ทางทิศใต้บ้านนาต่าย ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี กลุ่มผู้กระทำผิดประมาณ 5 คน ซึ่งกำลังใช้เลื่อยโซ่ยนต์แปรรูปไม้อยู่ พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหลบหนีไปได้ทั้งหมด

     ซึ่งไม้พะยูงจำนวนนี้หากถูกส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านจะมีราคาสูงถึง 5 เท่าตัว

     โดยกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงกลุ่มนี้ เจ้าหน้าที่ทราบตัวแล้ว กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติหมายจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไป

 

ที่มา : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000047477

ลำปาง - ชาวบ้านใน 3 หมู่หลักที่อยู่ในพื้นที่รอบป่าเหียงร่วม 500 คน รวมตัวปั่นจักรยานตระเวนขอบคุณชาวบ้านที่ร่วมกันคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ
      
       รายงานข่าวจากจังหวัดลำปาง แจ้งว่า วันนี้ (26 เม.ย.) ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่บริเวณตลาดบ้านบ่อแฮ้ว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่รอบป่าเหียง (กลุ่มรักษ์ป่าเหียง) ได้แก่ บ้านป่าเหียง ม.1 บ้านบ่อแฮ้ว-สันกลาง บ้านนาขัว-สันกลาง ร่วม 500 คน ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีดำ ปั่นจักรยาน และรถจักรยานยนต์ไปตามถนนต่างๆ ในหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบบ้านป่าเหียง โดยมีรถแห่ประชาสัมพันธ์ และป้ายข้อความขอบคุณประชาชน และรณรงค์คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ นำหน้าขบวน
      
       เพื่อประชาสัมพันธ์และประกาศให้ชาวบ้านในทุกพื้นที่ได้รับทราบถึงความคืบหน้า ที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้ประกาศยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการลงประชามติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำจากของเหลือใช้ (ขยะ) ขนาด 6.5 เมกะวัตต์ ของบริษัท วีพีเอ็น แอนด์ ไซมิสทริค จำกัด ซึ่งเดิมได้กำหนดขึ้นในวันนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนด พร้อมทำบันทึกว่า จะไม่มีการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานไอน้ำจากของเหลือ หรือขยะโดยเด็ดขาด
      
       พร้อมทั้งประกาศขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้ออกมาร่วมแสดงพลังในการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าว แม้ที่ผ่านมา บางคนจะต้องหยุดงาน เสียเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นการเสียสละที่คุ้มค่ากันทุกคนในชุมชมหมู่บ้านเป็นอย่างมาก
      
       และในช่วงบ่ายของวันนี้ ทางหมู่บ้านเครือข่ายก็จะทำพิธีแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านได้บนบานศาลกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ที่ขอให้การต่อสู้ และคัดค้านในเรื่องดังกล่าวของชาวบ้านประสบความสำเร็จ

 

 
ที่มา : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000047470
  
  ลำปาง - กฟผ.ลงเสาเข็มต้นแรกโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่อง 4-7 การันตีด้านสิ่งแวดล้อม คาดใช้เวลาก่อสร้าง 46 เดือน ส่วนความคืบหน้าเรื่องคำสั่งศาลปกครองขณะนี้อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการที่มีความเหมาะสม ส่วนสนามกอล์ฟ และสวนพฤกษชาติยืนยันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟู หรือปลูกป่า
       alt
       รายงานข่าวจากจังหวัดลำปาง แจ้งว่า ที่ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีลงเสาเข็มต้นแรก (First Piling) ของโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 โดยมีนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวรายงาน พร้อมนำหัวหน้าส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกดปุ่มเทเสาต้นแรกร่วมกัน
      
       สำหรับโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ที่สร้างขึ้นนี้มีกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ เป็นการก่อสร้างขึ้นแทนเครื่อง 4-7 เดิม ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ถัดจากเครื่องที่ 13 มีอายุการใช้งานมานานถึง 33 ปี ใช้พื้นที่ก่อสร้าง 63 ไร่ ด้วยงบประมาณ 36,800 ล้านบาท
      
       เน้นลงทุนในระบบอุปกรณ์เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเครื่องกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนด้วยอุปกรณ์ SCR (Selective catalyst Reduction) เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต และเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนถึง 8,250 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.41 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้โรงไฟฟ้าทดแทนโรงใหม่ที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างนี้สามารถลดการใช้ถ่านหินลงได้มากจากเดิม เครื่อง 4-7 จะใช้ถ่านหินวันละ 13,536 ตัน ลดลงเหลือ 8,504 ตัน
      
       นายอารีพงศ์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบไฟฟ้าภาคใต้ และประเทศโดยรวม กระทรวงพลังงาน ยังให้การสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินอีก 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กล่าวคือ นโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ ต้องมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าฐาน ที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา และกระจายสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสม ซึ่งโรงไฟฟ้าทดแทนฯสามารถตอบสนองนโยบายดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าเอง ราคาถูกกว่าก๊าซธรรมชาติ และยังช่วยลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าที่สูงเกือบ 70% อีกด้วย
      
       ขณะที่ นายสุนชัย คำณูนเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีเหมืองแม่เมาะ ที่ต้องให้ กฟผ.ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ว่า ขณะนี้ทาง กฟผ. ได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงมาตรการที่มีความเหมาะสม และมีเทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการเดิม
      
       ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว และได้เสนอให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาอนุญาตให้ปฎิบัติตามมาตรการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมทั้งได้นำเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมพิจารณาในการอพยพราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามเรียบร้อยแล้ว
      
       ส่วนกรณีที่ให้ความสนใจกันมากคือ เรื่องสนามกอล์ฟ และสวนพฤกษชาตินั้น ทางศาลปกครองได้ระบุชัดว่า กรณีที่ทาง กฟผ.นำพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูขุมเหมืองไปสร้างสวนพฤกษชาติ และสนามกอล์ฟนั้นก็ต้องกลับเอาไปทำเป็นป่า หรือให้เหมือนเดิมตามธรรมชาติ แต่ข้อเท็จจริงก่อนที่ กฟผ.จะเข้ามาทำเหมือง หรือตอนที่ขอประทานบัตรก็จะทำมาสเตอร์แพลนไว้ว่า พื้นที่เมื่อเราจบการทำสัมปทานแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไร พื้นที่ตรงจุดไหนที่ต้องฟื้นฟูขุมเหมือง พื้นที่ไหนที่จะทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อคืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ไว้ใช้งานต่อไป พื้นที่ไหนจะต้องทำเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ในระยะยาว
      
       ข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ในเอกสารแนบท้ายการขอประทานบัตร ซึ่ง กฟผ.ยืนยันว่า สนามกอล์ฟและสวนพฤกษชาติไม่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูขุมเหมือง และเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจากกรมป่าไม้ให้ทำเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ กพร.เองก็ได้มีการเข้ามาวัดพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และยืนยันได้ว่า ไม่อยู่ในส่วนที่ต้องฟื้นฟู หรือต้องปลูกป่า
 
Read More ...