escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo
porno film izle
seks
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

คำตอบ   อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity - CBD) เป็นความตกลงระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ถือกำเนิดขึ้นในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ณ นครริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี 1992 จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “อนุสัญญาริโอ” (อนุสัญญาอีกสองฉบับที่ถือกำเนิดขึ้นในการประชุมเดียวกัน และเรียกว่า อนุสัญญาริโอ คือ อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย)  อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ.1993 (พ.ศ.2536)  ปัจจุบันอนุสัญญาฯ มี 191 ภาคีสมาชิกจากทั่วโลกอนุสัญญาฯ ถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการให้มีอนุสัญญาที่มีลักษณะเป็นอนุสัญญารวม (umbrella convention)  ซึ่งสะท้อนถึงหลักการ “ทรัพยากรสากล” (universal resources) และเชื่อมโยงหลักการของชนิดพันธุ์และการแปรปรวนทางพันธุกรรมว่าเป็น มรดกร่วม (common heritage) เนื่องจากก่อนหน้านั้น มีแต่เพียงอนุสัญญาเฉพาะเรื่อง และอนุสัญญาระดับภูมิภาค เพื่อการคุ้มครองสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น นก วาฬ หรือระบบนิเวศบางประเภทเท่านั้น  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์สามประการคือ         -       การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ         -       การใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน         -       การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม