escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo
porno film izle
seks
นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
     นายวิจารย์  สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt
     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป้นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการดำเนินงานเรื่องการพัฒนาประเทศอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น สำนักงานฯ จึงได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

    ความหมายของ “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “(Green Economy/Green Growth) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายการเติบโตสีเขียว (Green Growth) ในบริบทของประเทศไทย คือ “การพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และสูญเสียความสมดุลในการที่จะค้ำจุนการดำรงชีพและสนับสนุนวิถีการดำเนินชีวิตของประชากรในทุกสาขาการผลิต”  และสำหรับแนวคิดในการดำเนินงานการยกร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ได้ใช้แนวคิดในเรื่องต่างๆ มาบูรณาการเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ได้แก่ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ผลลัพธ์ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ (United Nations Conference on Sustainable Development) และยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) และการประชุมครั้งนี้ สำนักงานฯได้เชิญนางสาวลัดดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายเชวง  จาว  รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายธงชัยรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างฯ ดังกล่าว และเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุมและเสนอความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย
 
จัดทำและเผยแพร่โดยฝ่ายช่วยอำนวยการนักบริหาร งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม