maltepe escort kartal escort istanbul escort escort sisme manken
คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน โดยมีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเลขานุการ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>