escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo
porno film izle
seks
สผ. ระดมแนวคิดจัดทำแผนแม่บทการจัดการข้อมูลที่ดิน และทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑
ข่าวสารและกิจกรรม
   นายสันติ บุญประคับ  รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น “โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการข้อมูลที่ดิน และทรัพยากรดิน” เพื่อนำเสนอขั้นตอนการดำเนินการโครงการฯ พร้อมรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทการจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน  ซึ่ง สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบายที่ดินแห่งชาติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาวิเคราะห์โครงการดังกล่าว และร่วมกับกองบริหารจัดการที่ดินจัดรับฟังความเห็น ครั้งแรก  ณ  โรงแรมรอยัลปริ้นเซส กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

alt

alt

alt

โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการข้อมูลที่ดิน และทรัพยากรดิน เป็นการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของระบบข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน สำหรับการวางแผนการบริหารจัดการที่ดินที่เป็นภารกิจภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการที่ดินแห่งชาติ ตามประมวลกฏหมายที่ดิน และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตามร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ตามข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการกฤษฏีกาในขณะนี้   

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....   กำหนด ให้ สผ.  เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน และทรัพยากรดิน  แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีปัญหาข้อมูลที่นำมาใช้ไม่ตรงกัน ความจำเป็นในการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ  ไม่สามารถตอบสนองได้  ด้วยเหตุนี้  สผ. จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการข้อมูลที่ดิน และทรัพยากรดิน โดยจะนำสู่การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน ที่มีหน้าที่เป็นหน่วยประสาน บูรณาการข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และผลักดันให้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าใช้ประโยชน์ รวมถึง สนับสนุนข้อมูลสำหรับการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ในบริบทของการวางแผนในเรื่องที่ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของประเทศ มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น

alt

          ผศ. ธนดล ปริตรนันท์   อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  หัวหน้าทีปรึกษาโครงการ ได้นำเสนอสรุปภาพรวม ขั้นตอนการดำเนินโครงการ และความก้าวหน้า ในประเด็นกรอบการดำเนินงานที่ได้จาก การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  กรมที่ดิน  การพัฒนาที่ดิน  กรมธนารักษ์  กรมป่าไม้  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ รวมถึง ตอบข้อซักถามและรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งผลที่ได้จากเวทีระดมความเห็นในครั้งนี้ จะนำมาใช้ประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรดิน และที่ดินต่อไป

alt

alt


                                                   
จัดทำข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม