escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo
porno film izle
seks
สผ. เปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพกับป่าไม้” เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม

             นางนิศากร  โฆษิตรัตน์  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพกับป่าไม้”  เนื่องในโอกาสปีป่าไม้สากลและวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ที่ สผ.จัดขึ้น ระหว่างวันที่   ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้นท์กรุงเทพฯ 

alt

              เลขาธิการ สผ. กล่าวว่า การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สผ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางฯ ได้ดำเนินงาน เพื่อให้มีการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และร่วมดำเนินงานในระดับโลก ภายใต้อนุสัญญาฯ  โดยความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงาน และทุกๆ ปี ของวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (  ๒๒ พฤษภาคม )   สผ. ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เพื่อให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความหลากหลายทางชีวภาพและที่เกี่ยวข้อง ได้มานำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ แบ่งปันการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง การเผยแพร่ผลดำเนินงานของประเทศไทย ตลอดจน ความก้าวหน้าในระดับนานาชาติ นั้น 

alt

          การประชุมวิชาการ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพกับป่าไม้”  ที่ สผ. จัดขึ้น ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ ปี ๒๕๕๔ นี้ เป็นปีสากลแห่งป่าไม้ ขณะเดียวกันอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กำหนดให้ป่าไม้เป็นหัวข้อ (theme) วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้ “ป่าไม้เพื่อประชาชน” (Forests for People) เป็นคำขวัญสำหรับการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลก  เพื่อเป็นการชื่นชมส่งเสริมต่อบทบาทหน้าที่ของมวลมนุษย์ในการจัดการ อนุรักษ์และพัฒนาให้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมถึงการดำรงรักษาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในป่าให้มีความสมบูรณ์ และจะช่วยให้รับมือต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้


alt

alt


               จากข้อมูลรายงานในเวทีการหารือว่าด้วยป่าไม้แห่งชาติ (United Nations Forum on Forest) ระบุว่า ทั่วโลกมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ ๑๒ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้มีสถานะการคุ้มครองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ อุทยานแห่งชาติ ป่าเขตสงวนและพื้นที่ตามกฎหมายอื่นๆ แต่เราต้องสูญเสียพื้นที่ป่าทั่วโลก ประมาณ ๓๕๐ ตารางกิโลเมตรต่อวัน โดยมนุษย์เอง ที่นำพื้นที่ป่ามาใช้เป็นที่การเกษตร เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ ซี่งยังคงคุกคามป่าไม้อยู่ตลอดเวลา  ข้อมูลทางวิชาการชี้ให้เห็นว่า การตัดไม้ทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่ป่าไม้ช่วยดูดซับไว้ถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศร้อยละ ๑๗ - ๒๐ ของปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

alt


          อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี ๒๐๒๐  อัตราการตัดไม้ทำลายป่าจะต้องลดลงให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง และทำการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ได้ร้อยละ ๑๕  รวมถึง จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มขนาดความครอบคลุมของพื้นที่คุ้มครองเป็นร้อยละ ๑๗   ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าวจะบรรลุผลสำเร็จได้จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องอาศัยความร่วมมือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ภาคประชาชน นอกจากนี้ เราจะต้องเตรียมความพร้อมไม่เอาเปรียบความหลากหลายทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับป่าที่มีความหลากหลายเกื้อกูลต่อมนุษย์ ๑,๖๐๐ ล้านคน รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  การแบ่งปันผลประโยชน์และการนำมาเพิ่มคุณค่า ภายใต้แนวคิดแผนกลยุทธ์ไอจิ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ คือ “การมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ” นางนิศากร กล่าว.

alt
 

                                                          ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม