porno, porno, porno izle, porno izle, porno izle
กลุ่มตรวจสอบภายใน
เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
๑. หญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๓. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
๔. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อยสามารถติดต่อประสานงานได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
๕. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆ เนื่องจากจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมาก่อน
๗. ไม่เป็นผู้ติดสุราหรือสารเสพติดชนิดใดๆ
๘. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร

ช่องทางการสมัคร : สามารถสมัครโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชั้น ๑ โทร ๐-๒๒๖๕-๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๑๖ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เอกสารการรับสมัคร :
๑. วุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ
๒. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
    - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา (นิเทศศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
    - สามารใช้กล้องถ่ายภาพและกล้องวีดีโอได้
    - มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสามารถใช้โปรแกรม
    - สามารถใช้กราฟิคและโปรแกรม Microsoft Office ทั่วไป เช่น โปรแกรม Photoshop Illustrator เป็นต้น
    - สามารถเขียนข่าวหรือบทความได้
    สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑  หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๐ - ๓๑ 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศหญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปีบริบูรณ์
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สนใจงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการแหล่งน้ำ และลุ่มน้ำ
4. สามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
7. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และความประพฤติเรียบร้อย
8. หากมีความรู้ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ระยะเวลาการจ้าง : นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2558

เงินเดือน : 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาการสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558

วิธีการรับสมัคร :

สนใจยื่นใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และรูปถ่าย ได้ที่ กลุ่มงานระบบนิเวศแหล่งน้ำ / กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 ตึกหลัง
ติดต่อ : คุณสมิต โทรศัพท์ 02-265-6500 ต่อ 6736 หรือส่งประวัติมาที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 


 
 
Read More ...