porno, porno, porno izle, porno izle, porno izle
 
คุณสมบัติ
 • จบปริญญาโท สาขาทางสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความตั้งใจในการทำงาน คำนึงถึงผลสำเร็จของงาน

ลักษณะงาน
 1. ประสานการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก 5 ภาคส่วน (พลังงาน อุตสาหกรรม เกษตร ป่าไม้ และของเสีย)
 2. จัดทำฐานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และฐานข้อมูลองค์ความรู้อื่น ๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. ประสานการจัดทำผลการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความเปราะบาง และการปรับตัว
 4. ติดตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินนโยบายด้านพลังงานทดแทน การขนส่ง และอื่น ๆ ของประเทศ
 5. ประสานงานในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก
 6. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น และการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง
 7. จัดทำเอกสารทางราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน เดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 1. ประวัติย่อ พร้อมรูปถ่าย
 2. สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาผลการศึกษา (ปริญญาตรี และปริญญาโท)

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ชั้น 7) หรือที่อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2558


 
คุณสมบัติของพนักงาน

๑. เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด. มาแล้ว
๓. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
๔. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
๕. สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้
๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน

ขอบเขตความรับผิดชอบ


          สนับสนุนติดตาม ประสานงาน และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปคร.สผ.) ประสาน ติดตามงาน เรื่องเกี่ยวกับ ปคร.สผ. ประจำทุกเดือน สนับสนุนงานจัดประชุมและดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง  ณ วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

การจ่ายเงินค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาการสมัคร สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์  ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.onep.go.th/oneb วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๑. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา และสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ ๑ ฉบับ
๒. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด. มาแล้ว
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ ๑ ฉบับ

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สวล.) ชั้น ๔ ตึกหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐

 
 
Read More ...