• ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ข่าวสารและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

บทความองค์ความรู้

 • ฐานข้อมูลต้นยางนา
 • สิ่งแวดล้อมมลทัศน์
 • สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 2560
 • ตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
 • ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดทำแผนและผังการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองหัวหิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ รับทราบ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และมีข้อสังเกตุให้ “เลือกดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ในพื้นที่พิเศษเป็นพื้นที่นำร่อง อาทิ เกาะรัตนโกสินทร์ เมืองเก่า แหล่งโบราณสถาน และให้ดำเนินการในเชิงพื้นที่ เช่น ภูมิทัศน์เมือง ภูมิทัศน์เมืองชายฝั่งทะเล ภูมิทัศน์ชนบท เป็นต้น” 
    
Read More

 

SI KB

การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดด๎านความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่

SI CR

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดด๎านความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงราย

Read More

                    พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.๒๕๓๕ โดยเป็นกลไกทางกฎหมายที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการยับยั้งการดำเนินการหรือส่งเสริมการดำเนินการใดๆ อันเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งเจตนารมณ์ของการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน อนุรักษ์ บำรุง รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุลตามธรรมชาติ รวมทั้งคงความสมบูรณ์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นยังสามารถใช้จัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นมาตรการเสริมให้กฎหมายอื่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read More

บอกเล่าข่าวฝาก

App กชพ.

                          

Logo002 

ที่ตั้งสำนักงาน

world-map

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 02 265 6567