ทส. เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปอุทยานแห่งชาติตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปอุทยานแห่งชาติตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ เพิ่มเติมองค์ความรู้และศักยภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารอุทยานแห่งชาติ…

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย และระบบกำจัดของเสียสำหรับควบคุมบำบัดและขจัดมลพิษ…