ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พ.ศ. 2558

นอกจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรายสาขาต่างๆแล้ว ในช่วง พ.ศ. 2557 – 2558 มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (Hot Issues) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากหลายด้าน ส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง…

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พ.ศ. 2557

สืบเนื่องจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ในช่วง พ.ศ. 2556 – 2557 และการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ ทำให้สามารถคัดเลือกประเด็นสิ่งแวดล้อมพิเศษ ในการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย (1) ภัยแล้งกับความมั่นคง ด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน (2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย : วาระสำคัญของ ประเทศ และ (4) การใช้พลังงานหมุนเวียน…

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พ.ศ. 2556

นอกจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรายสาขาต่างๆ แล้ว ในช่วง พ.ศ. 2555 – 2556 มีประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (Hot Issues) ได้แก่ ภัยแล้งและภาวะการขาดแคลนน้ำในประเทศไทย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแม่น้ำโขง และการสูญพันธุ์และการสูญเสียระบบนิเวศกับการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ…

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พ.ศ. 2554-2555

นอกจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรายสาขาแล้ว ในช่วง พ.ศ. 2554 – 2555 ได้มีประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น ได้แก่ อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า และการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย…

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พ.ศ. 2554

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปี พ.ศ. 2554 มีจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ อุทกภัยและดินถล่มในภาคใต้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัดน่าน และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วม…