67. ปริมาณการนำเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการนำเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม”

สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. 2561 สำหรับ 10 ลำดับแรก มีการนำเข้า 2.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน 2.77 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.05 ประเภทสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรมที่นำเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมทานอล (Methanol) หรือ เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid) และเอทิลีนไดคลอไรด์ (Ethylene dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane) เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า สถานการณ์การใช้สารอันตรายภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง

ปริมาณการนำเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562