48. จำนวนสัตว์ทะเลหายาก

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนสัตว์ทะเลหายาก”

สัตว์ทะเลหายากในน่านน้ำไทย มี ๓ กลุ่ม ได้แก่ เต่าทะเล พะยูน โลมาและวาฬ ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึง ไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสัตว์เหล่านั้น นอกจากนี้ ยังถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยเต่าทะเลทุกชนิด พะยูน และโลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จึงจัดอยู่ในบัญชีแนบท้าย CITES บัญชี ๑ ส่วนโลมาและวาฬชนิดอื่น ๆ และฉลามวาฬ จัดอยู่ในบัญชีแนบท้าย CITES บัญชี ๒

สำหรับสถิติการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น จำนวน ๖๙๒ ตัว จำแนกเป็นซากเกยตื้น จำนวน ๔๓๖ ตัว และเกยตื้นที่มีชีวิต จำนวน ๒๕๖ ตัว โดยเต่าทะเลมีจำนวนเกยตื้นรวม ๔๓๖ ตัว โลมาและวาฬมีจำนวนเกยตื้นรวม ๒๔๒ ตัว และพะยูนมีจำนวนเกยตื้นรวม ๑๔ ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ๔๑๓ ตัว ประกอบด้วย เต่าทะเลจำนวน ๒๔๗ ตัว โลมาและวาฬ จำนวน ๑๔๙ ตัว และพะยูน จำนวน ๑๗ ตัว โดยสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่ของเต่าทะเล เกิดจากการติดเครื่องมือประมง การติดเศษอวน หลงทิศ การกินขยะ และติดเชื้อในกระแสโลหิต ในส่วนของกลุ่มโลมาและวาฬ มีสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่มากจากการป่วยตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับพะยูน เมื่อพิจารณาในช่วง ๗ ปีที่ผ่านมา การเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากการสร้างเครือข่าย การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากให้มีการแจ้งข่าวสารและเพิ่มประสิทธิภาพของการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นได้ดีมากขึ้น

จำนวนสัตว์ทะเลหายาก พ.ศ. 2550-2561

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562