40. มูลค่าและความเสียหายจากภัยแล้ง

ข้อมูลตัวชี้วัด  “มูลค่าและความเสียหายจากภัยแล้ง

ความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า จำนวนจังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับจำนวนผู้ประสบภัยและมูลค่าความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2560 มีความรุนแรงน้อยกว่า พ.ศ. 2559

สรุปมูลค่าและความเสียหายจากภัยแล้ง พ.ศ. 2551-2560

 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562