31 ตุลาคม 2562 ปภ.เลย ชี้เมืองเลยวิกฤติแน่ หากไม่มีอ่างฯ น้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191031102910569

นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเลย ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ณ ขณะนี้ยังคงมีปริมาณน้ำน้อยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้นโครงการชลประทานเลยและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดเลย จึงทำการบูรณาการสูบน้ำจากแม่น้ำเลย วันละ 20,000 ลูกบาศก์เมตร มาเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนเขตเทศบาลเมืองเลย 49 ชุมชน และบริเวณใกล้เคียง อาทิ ตำบลนาอาน ตำบลเมือง ตำบลนาอ้อ เป็นต้น ทั้งนี้โครงการชลประทานเลย โดยมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติจังหวัดเลย ได้ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย วันละ 1.5 – 2 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและการประปาท้องถิ่น/หมู่บ้านริมแม่น้ำเลย และจะใช้น้ำได้ถึงประมาณเดือนเมษายน 2563 หากฝนไม่ตกเพิ่มปริมาณน้ำในอ่าง ซึ่งเดิมทีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดเลย เคยใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันระดับน้ำมีเพียงร้อยละ 22 ของความจุ ไม่สามารถสูบมาใช้ได้แล้ว ซึ่งหากไม่มีอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จังหวัดเลยจะต้องเจอกับภาวะวิกฤติน้ำอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนชาวเลยทุกท่านช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงนี้