15. จำนวนประทานบัตรแร่

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนประทานบัตรแร่”

ใน พ.ศ. 2562 (ณ เดือนมิถุนายน 2562) พบว่า ประทานบัตรเหมืองแร่ดำเนินการในประเทศไทย มีจำนวน 1,129 แปลง ในขณะที่ พ.ศ. 2561 (ณ เดือนกรกฎาคม 2561) มีจำนวน 1,168 แปลง โดยมีประทานบัตรเหมืองแร่เปิดการ 1,076 แปลง ซึ่งเป็นประทานบัตรในภาคกลางมากที่สุด จำนวน 370 แปลง รองลงมา คือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และมีจำนวนประทานบัตรเปิดการ 179 และ 171 แปลง ตามลำดับ ทั้งนี้ มีจำนวนประทานบัตรที่หยุดการ 42 แปลง และยังไม่เปิดทำการ 11 แปลง โดยมีพื้นที่รวม 207,414.69 ไร่

จำนวนประทานบัตรแร่ จำแนกตามภาค ณ มิถุนายน 2562

ที่มา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562