1 พฤศจิกายน 2562 ไทย วางแผนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรในพื้นที่ EEC เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวบนเวทีการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวคิดการแก้ไขปัญหาขยะและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ว่า ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่กับการจัดการขยะของเสียอันตรายสู่ความยั่งยืนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางเสียงและอากาศ และผังเมืองอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งพื้นที่ EEC ได้วางแผนการบริหารจัดการขยะตั้งแต่การคัดแยกขยะจนถึงกระบวนการรีไซเคิล เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยถึงจะเกิดความสมดุล โดยพื้นที่ EEC มีกฎหมายเฉพาะออกมาบังคับใช้จึงมีประสิทธิภาพมากกว่า ในอนาคตจะใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการแล้วขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป ทั้งนี้ ในต้นปี 2563 ไทยจะหยุดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวในห้างสรรสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อ 46 แห่ง แล้วต้นปี 2564 ไทยได้ออกมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวอย่างเด็ดขาด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในพื้นที่ EEC ลงได้จำนวนมากจากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะแสดงถึงศักยภาพและความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อนจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้ โดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพ