ข้อมูลตัวชี้วัด “สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน”

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 มากที่สุด คือ พื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 55.41 ของพื้นที่ประเทศไทย รองลงมา คือ พื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 33.01 ของพื้นที่ประเทศไทย พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 5.59 ของพื้นที่ประเทศไทย พื้นที่เบ็ดเตล็ด ร้อยละ 3.14 ของพื้นที่ประเทศไทย และพื้นที่แหล่งน้ำ ร้อยละ 2.85 ของพื้นที่ประเทศไทย ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2549-2559) พบว่า สัดส่วนการใช้ระโยชน์ที่ดินพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่แหล่งน้ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่ป่าและพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มลดลง

                                                  สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2549-2559

9

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2560)

ดาวน์โหลดข้อมูล

   1111