ข้อมูลตัวชี้วัด “การใช้ประโยชน์ที่ดิน”

ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 320.70 ล้านไร่ ในช่วง พ.ศ. 2558-2559 การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีเนื้อที่ 177.69 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.41 ของเนื้อที่ประเทศ รองลงมา คือ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่น้ำ ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2558-2559 กับ พ.ศ. 2553-2556 พบว่า ประเภทการใช้ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่น้ำ ในขณะที่ ประเภทการใช้ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ลดลง ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด อย่างไรก็ตาม พบว่า พื้นที่นาข้าว นาร้าง ไม้ผล สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพื้นที่ป่า เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เกษตรกรรม จำพวกพืชไร่ ไม้ยืนต้น และไร่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2549-2559) พบว่า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มลดลง

                                                                 การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. 2549-2559   8

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2560)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111