ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ดินปัญหา”

ใน พ.ศ. 2558 มีเนื้อที่ดินปัญหา 55,923,057 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.44 ของพื้นที่ประเทศไทย โดยดินปัญหาที่มีเนื้อที่มากที่สุด ได้แก่ ดินตื้น มีเนื้อที่ประมาณ 34,039,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.61 ของเนื้อที่ประเทศ รองลงมา คือ ดินทรายจัด มีเนื้อที่ประมาณ 11,756,733 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.66 ของเนื้อที่ประเทศ ดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ประมาณ 5,565,347 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของพื้นที่ประเทศ ดินเค็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4,217,319 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของเนื้อที่ประเทศ และดินอินทรีย์ มีเนื้อที่ประมาณ 344,283 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่ประเทศ ตามลำดับ

   ดินปัญหาของประเทศไทย ปีสำรวจ พ.ศ. 2547 2550 2557 และ 2558     

                                                                                   (หน่วย : ไร่)

7

หมายเหตุ:  การสำรวจใน พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 ใช้มาตราส่วน 1:50,000

การสำรวจ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ใช้มาตราส่วน 1:25,000

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2553 2557 และ 2558)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111