ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและอัตราผู้ป่วยจากโรคเฝ้าระวัง”

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและอัตราผู้ป่วยจากกโรคเฝ้าระวัง”

 

จากสถิติจำนวนและอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง มีโรคที่ต้องเฝ้าระวังเกิดขึ้นหลายชนิด ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกรมควบคุมโรค ระบุโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ใน พ.ศ. 2560 คือ ไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค โรคมือ เท้า ปาก ไข้เลือดออก และไข้กาฬหลังแอ่น ซึ่งพบว่า มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังสูงสุด 601,296 ราย คิดเป็นอัตราการเจ็บป่วย 904.90 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง 569,976 ราย คิดเป็นอัตราการเจ็บป่วย 871.10 ต่อประชากรแสนคน ทั้งนี้ โรคที่มีผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ โรคปอดอักเสบ มีจำนวนผู้ป่วย 267,741 ราย คิดเป็นอัตราการเจ็บป่วย 402.93 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ไข้หวัดใหญ่ มีจำนวนผู้ป่วย 197,811 ราย คิดเป็นอัตราการเจ็บป่วย 297.69 ต่อประชากรแสนคน และโรคมือ เท้า ปาก มีจำนวนผู้ป่วย 70,189 ราย คิดเป็นอัตราการเจ็บป่วย 105.63 ต่อประชากรแสนคน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังและอัตราป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

                                              จำนวนและอัตราผู้ป่วยจากโรคเฝ้าระวัง พ.ศ. 2551-256078

ที่มา: กรมควบคุมโรค (2560)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111