ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ”

ข้อมูลตัวชี้วัด “จํานวนพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ”

 

ใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง 41 จังหวัด 11,840 หมู่บ้าน มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายแล้ว จำนวน 2,598,402 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 145,396,739 บาท ซึ่งพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2558 ที่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 40 จังหวัด 12,972 หมู่บ้าน มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายแล้ว จำนวน 2,395,513 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 736,515,428 บาท เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2559) พบว่า จำนวนจังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง

                                                 จำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง พ.ศ. 2550-2559

77-1

ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำ (2560)

ข้อมูลตัวชี้วัด “จํานวนพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ”(ต่อ)

ใน พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจำนวน 68 จังหวัด 39,769 หมู่บ้าน มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายแล้ว จำนวน 5,087,352 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 1,050,281,997 บาท ซึ่งพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 62 จังหวัด 21,170 หมู่บ้าน มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายแล้ว จำนวน 566,972 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 271,167,597 บาท เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัด ปัญหาน้ำท่วมหนักที่มีความรุนแรง คือ พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 74 จังหวัด 53,380 หมู่บ้าน มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย 11,798,241 ไร่ มูลค่าความเสียหายสูงถึง 23,839 ล้านบาท

                                              จำนวนพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2551-2560

77-2                                                  ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2554 และ 2560)

ข้อมูลตัวชี้วัด “จํานวนพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ”(ต่อ)

 

การเกิดดินไหลหรือดินถล่มในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นปัจจัยหลัก จากข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ประเทศไทยมีเหตุการณ์ดินโคลนถล่มขึ้น 5 ครั้ง ใน 3 จังหวัด ซึ่งมีตกหนักและน้ำป่าไหลหลากได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง มีผู้สูญหาย จำนวน 2 ราย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเกิดฝนตกและมีน้ำป่าไหลหลากที่น้ำตกโตนแพรทอง ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด หมู่ที่ 5 ตำบลลำสิทธ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อพิจารณาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2558) พบว่า มีเหตุการณ์ดินโคลนถล่มขึ้นรวม 19 ครั้ง โดยที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

                                    จำนวนพื้นที่และความเสียหายจากดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2554-2558

77-3

ที่มา: ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2559)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111