ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ”

ข้อมูลตัวชี้วัด “จํานวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ”

ใน พ.ศ. 2560 พบว่า เหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่สำคัญ ในประเทศไทย ได้แก่ ธรณีพิบัติภัย จากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย จำนวน 148 ครั้ง เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีจำนวน 45 ครั้ง โดยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมากที่สุด จำนวน 106 ครั้ง รองลงมา คือ ดินไหล หลุมยุบ หินร่วง ดินถล่ม และรอยแยก ตามลำดับ สำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติในช่วง พ.ศ. 2551-2560 พบว่า มีแนวโน้มจำนวนครั้งของการเกิดลดลงโดยมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นรวม 620 ครั้ง แบ่งเป็น การเกิดดินไหลมากที่สุด 256 ครั้ง รองลงมาคือ แผ่นดินไหว 132 ครั้ง หลุมยุบ 81 ครั้ง รอยแยก 52 ครั้ง ดินถล่ม 41 ครั้ง หินร่วง-หินถล่ม 31 ครั้ง ตลิ่งทรุดตัว 27 ครั้ง เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า มีแนวโน้มจำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเพิ่มขึ้น

จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ พ.ศ. 2551-2560

76

หมายเหตุ: * เป็นข้อมูลตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111