ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน”

     ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากรเฉลี่ยที่ระดับ 3.90 ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน ลดลงจาก พ.ศ. 2559 เล็กน้อย ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเฉลี่ยที่ระดับ 3.92 ตัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันแสดงถึงสภาวะความต้องการใช้พลังงานของประชากรที่เพิ่มขึ้น จึงมีการขยายตัวของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวเพิ่มขึ้น

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน พ.ศ. 2551-2560

75

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111