ข้อมูลตัวชี้วัด ”ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ”

ใน พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อ GDP เท่ากับ 25.29 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อล้านบาท ส่วนใน พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อ GDP เท่ากับ 26.33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.95 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อ GDP มีแนวโน้มลดลง แสดงถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีการใช้พลังงานเพื่อพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 ในอัตราที่ลดลง

                    ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พ.ศ. 2551-2560

74

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111