ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายสาขา”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายสาขา”

 

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ใน พ.ศ. 2556 มีปริมาณทั้งหมด 318.66 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงจาก พ.ศ. 2555 ที่มีปริมาณทั้งหมด 324.78 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด มีปริมาณ 236.94 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อรวมส่วนที่เกิดจากแหล่งปล่อยและส่วนที่ดูดกลับ พบว่า มีปริมาณทั้งหมด 232.56 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547-2556) พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย เมื่อรวมส่วนที่เกิดจากแหล่งปล่อยและส่วนที่ดูดกลับมีแนวโน้มลดลง

                    ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย แยกตามภาคการผลิต พ.ศ. 2547-255673

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111