ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับน้ำทะเล ณ จุดตรวจวัด”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับน้ำทะเล ณ จุดตรวจวัด”

ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเลที่ตรวจวัด ณ สถานีเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.66 เมตร เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.64 เมตร ในขณะที่ ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเลที่ตรวจวัด ณ สถานีเกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.40 เมตร ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ที่มีค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.42 เมตร เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของสถานีตรวจวัดทั้งสองแห่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

                                                  ระดับน้ำทะเล ณ จุดตรวจวัด พ.ศ. 2551-2560

72

หมายเหตุ : ความสูงคิดจากศูนย์บรรทัดน้ำซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.50 เมตร

ที่มา: กรมอุทกศาสตร์ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111