ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณฝนรวมรายปีของประเทศไทย”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณฝนรวมรายปีของประเทศไทย”

ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณฝนรวมรายปี 1,829 มิลลิเมตร เป็นปีที่สภาวะอากาศของประเทศไทยมีความผันแปรผิดไปจากปกติมาก คือ ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยในปีนี้สูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 27 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณฝนรวมรายปี 1,667 มิลลิเมตร เนื่องจากเกือบทุกภาคของประเทศไทย มีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดปี โดยฤดูฝนปีนี้เริ่มต้นตามปกติแต่สิ้นสุดช้ากว่าปกติประมาณ 1 สัปดาห์ และตกเกือบต่อเนื่องตลอดทั้งฤดู อีกทั้งนอกฤดูฝนซึ่งปกติจะมีฝนน้อยแต่ในปีนี้มีฝนมากผิดปกติ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณฝนรวมรายปีของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง

                                                 ปริมาณฝนรวมรายปีของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2560

71

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111