ข้อมูลตัวชี้วัด “อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย”

ข้อมูลตัวชี้วัด “อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย”

ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส หรือ 27.5 องศาเซลเซียส ต่ำกว่า พ.ศ. 2559 ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 1.0 องศาเซลเซียส หรือ 28.1 องศาเซลเซียส เนื่องจาก มีปริมาณฝนตกนอกฤดูมากผิดปกติส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ำลงจนมีอากาศหนาวเป็นช่วงๆ ส่วนมาก ในเดือนธันวาคมและมกราคม ส่วนช่วงฤดูร้อนเริ่มต้นช้ากว่าปกติประมาณ 2 สัปดาห์ โดยเริ่มต้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ถึงสิ้นสุดกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้ตลอดทั้งฤดูร้อน ใน พ.ศ. 2560 อากาศไม่ร้อนมากนักและมีอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือนเมษายนต่ำกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค ในขณะที่ ในฤดูฝนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติเกือบตลอดฤดู เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น

                                          อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2560

70-1

70-2

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111