ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนแหล่งอันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา”

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนแหล่งอันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา”

ใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยยังมีแหล่งอันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาจำนวนรวม 869 แห่ง จำแนกออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ แหล่งแร่แบบฉบับ จำนวน 33 แหล่ง แหล่งหินแบบฉบับ จำนวน 30 แหล่ง แหล่งธรณีวิทยาโครงสร้าง จำนวน 16 แหล่ง แหล่งธรณีสัณฐาน จำนวน 494 แหล่งแหล่งพุน้ำร้อน จำนวน 135 แหล่งแหล่งลำดับชั้นหินแบบฉบับ จำนวน 140 แหล่ง และซากดึกดำบรรพ์จำนวน 21 แหล่ง

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) หรือยูเนสโก ซึ่งได้มีการส่งผู้ประเมินภาคสนามมาตรวจประเมินความเหมาะสมของอุทยานธรณีสตูลในการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ของยูเนสโก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 รับรองให้อุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูล เป็นอุทยานธรณีโลกที่โดดเด่นในระดับสากล โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งที่ 5 ของภูมิภาคอาเซียน

                                                แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของประเทศไทย พ.ศ. 2557

69

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (2557 และ 2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111