ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนแหล่งศิลปกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน”

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนแหล่งศิลปกรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน”

     ใน พ.ศ. 2561 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนโบราณสถานที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 2,089 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561) โดยเป็นโบราณสถานที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตพื้นที่โบราณสถานเพิ่มเติม ใน พ.ศ. 2561 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (2) ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานบ้านพลตรีพระยาดำรงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ) (สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทย) กรุงเทพมหานคร (3) กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และ (4) ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดเชิงแสใต้ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆ รวม 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง ระนอง และภูเก็ต (กรมศิลปากร, 2561)

สำหรับเมืองเก่า ใน พ.ศ. 2548-2560 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และคณะกรรมการฯ ได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้ว 27 เมือง (เขตพื้นที่เมืองเก่า 27 เมือง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลำปาง เมืองเก่ากำแพงเพชร เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครศรีธรรมราช เมืองเก่าสงขลา และเมืองเก่าลำพูน และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าปัตตานี เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าตะกั่วป่า เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร เมืองเก่าสตูล เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าระนอง) และใน พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเพิ่มเติม จำนวน 4 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561)

                                    จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2552-2561

68

ที่มา : กรมศิลปากร (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111