ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกที่มีการประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทน้ำตก”

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกที่มีการประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทน้ำตก”

ใน พ.ศ. 2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ด้านองค์ประกอบทางระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม โดยใช้เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ซึ่งสามารถติดตามประเมินน้ำตก ได้จำนวน 90 แห่ง โดยผลการประเมินตามเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับดี (ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.00-1.66) เกือบทั้งหมด ยกเว้น น้ำตกหินลาด (ไซเบอร์) จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.71 น้ำตกกะเปาะ จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.00 และน้ำตกหน้าเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.02 โดยทั้ง 3 แห่ง มีค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง

จำนวนแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกที่มีการประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ด้านองค์ประกอบของระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

66

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561

  1. เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก มีดังนี้

ระดับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.00-1.66

ระดับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1.67-2.33

ระดับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำ (ผลกระทบสูง) มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง 2.34-3.00

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111