ข้อมูลตัวชี้วัด “จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ”

ข้อมูลตัวชี้วัด “จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ”

 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำ โดยเน้นการลงทุนโครงการในด้านการจัดการขยะ ของเสีย การขนส่งที่ยั่งยืน และพลังงาน ใน พ.ศ. 2560 ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานผู้อำนวยการโครงการและสำนักงานเลขานุการ โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินโครงการมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนเทศบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลนครเกาะสมุย ในด้านการจัดทำ City Carbon Footprint (CCF) และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศบาลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเมืองคาร์บอนต่ำ

 

                    จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เข้าร่วมโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ พ.ศ. 2553-2564

64

ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111