ข้อมูลตัวชี้วัด “จํานวนชุมชนแออัดในพื้นที่เมืองกรุงเทพมหานคร”

ข้อมูลตัวชี้วัด “จํานวนชุมชนแออัดในพื้นที่เมืองกรุงเทพมหานคร”

การเติบโตทางเศรษฐกิจกระตุ้นให้เกิดการบริโภคที่มากขึ้น รวมทั้งประชากรเกิดการอพยพเข้าสู่เมืองเพื่อเข้ามาทำงานและหาที่อยู่อาศัยในเมือง ทำให้จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาลมีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. 2560 มีจำนวน 668 ชุมชน ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ที่มีจำนวน จำนวน 670 ชุมชน เมื่อพิจารณาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2560) พบว่า จำนวนชุมชนแออัดมีแนวโน้มลดลง

                                     จำนวนชุมชนแออัดในพื้นที่เมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555-256063

 

ที่มา : กรุงเทพมหานคร (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

 1111