ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่สีเขียวและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง”

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่สีเขียวและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง”

ใน พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ 7 ประเภท เพื่อการพักผ่อนหยอนใจ ออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ พื้นที่ทั้งหมด 23,843 ไร่ คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.43 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีพื้นที่ทั้งหมด 21,975 ไร่ คิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.17 ตารางเมตรต่อคน เมื่อพิจารณาในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554-2560) พบว่า จำนวนพื้นที่สีเขียวและสัดส่วนพื้นที่สีเขียว ในเขตเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี (9 ประเภท) (ข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2561) จำนวน 4,730 แห่ง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 93,655 ไร่

 

                                        จำนวนและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554-2560

(62)

หมายเหตุ : 1. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สวนเฉพาะทาง สวนชุมชน สวนถนน สวนระดับเมือง สวนระดับย่าน สวนหมู่บ้าน  และสวนหย่อมขนาดเล็ก
2. พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ำ ที่ลุ่ม ที่ว่าง พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพื้นที่อื่นๆ

ที่มา : กรุงเทพมหานคร (2561)

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111