ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนครั้งการเกิดอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี”

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนครั้งการเกิดเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยจากสารเคมี”

อุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ ใน พ.ศ. 2560 พบว่า เกิดขึ้น 53 ครั้ง มีจำนวนลดลง เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2559 ที่มีการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีมีจำนวนถึง 86 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบัติภัยในโรงงาน/โกดังเก็บสารเคมี การลักลอบทิ้งกากของเสีย การขนส่งสารเคมี ไฟไหม้บ่อขยะ และกรณีอื่นๆ โดยจังหวัดที่เกิดเหตุบ่อยที่สุด คือ จังหวัดระยอง รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร และราชบุรี ตามลำดับ ทั้งนี้ พื้นที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและมีโรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสารเคมีตั้งอยู่ และจังหวัดที่อยู่ในโครงข่ายเส้นทางขนส่งน้ำมันและสารเคมีอันตราย เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า สถิติการเกิดอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เกิดในโรงงาน/โกดังเก็บสารเคมี

                                      สถิติการเกิดอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี พ.ศ. 2551-2560

61

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

  1111