ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร”

      สำหรับปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ใน พ.ศ. 2560 มีการนำเข้ารวม 198,317 ตัน เพิ่มขึ้น จาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 23 ที่มีการนำเข้ารวม 160,824 ตัน โดยประเภทของสารอันตราย ภาคเกษตรกรรมที่นำเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สารกำจัดวัชพืช ร้อยละ 75 สารกำจัดแมลง ร้อยละ 11 และสารป้องกันกำจัดโรคพืช ร้อยละ 10 เมื่อพิจารณาในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2560) พบว่า การนำเข้าสารอันตรายภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

                                        ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ. 2553-2560 60

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

 1111