ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย”

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย ใน พ.ศ. 2560 พบว่ามีจำนวน 35.38 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.77 จาก พ.ศ. 2559 โดยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศรวม 1.82 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.66 จาก พ.ศ. 2559 เป็นผลจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวเกือบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ จีน และรัสเซีย ที่ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่า รายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยใน พ.ศ. 2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 152.00 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.67 และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 0.93 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 รวมประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวใน พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 2.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.47 จาก พ.ศ. 2559 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ภาพรวมรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในส่วนภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มลดลง

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
และรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ. 2551-2560

6

หมายเหตุ: พ.ศ. 2560 เป็นตัวเลขเบื้องต้น (ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2560)

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2560 และ 2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

 1111