ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการนำเข้าสารเคมีภาคอุตสาหกรรม”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการนำเข้าสารเคมีภาคอุตสาหกรรม”

สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สารอันตรายที่มีการนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม 10 อันดับแรกรวม 2,765.01 พันตัน ลดลงจาก พ.ศ. 2559 จำนวน 3,639.00 พันตัน ประเภทสารอันตราย ในภาคอุตสาหกรรมที่นำเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมทานอล ร้อยละ 25 กรดซัลฟูริก ร้อยละ 24 และเอทิลีน-ไดคลอไรด์ ร้อยละ 14 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณการนำเข้าสารเคมีภาคอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. 2551-2555 สถานการณ์การใช้สารอันตรายภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในช่วง พ.ศ. 2555-2560 สถานการณ์การใช้สารอันตรายภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
มีแนวโน้มลดลง

                                              ปริมาณการนำเข้าสารเคมีภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551-2560

59

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559) และ กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111