ข้อมูลตัวชี้วัด “การคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”

 ข้อมูลตัวชี้วัด “การคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”

การคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใน พ.ศ. 2560 คาดว่ามีประมาณ 401,300 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 2.09 ที่คาดการณ์ว่ามีประมาณ 393,070 ตันต่อปี เมื่อพิจารณาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2560) พบว่า ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

                                     ปริมาณกากของเสียจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2560

58

หมายเหตุ: พ.ศ. 2555 เครื่องซักผ้า เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี และกล้องถ่ายรูป ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

พ.ศ. 2560 ไม่มีการเก็บข้อมูลแยกรายประเภทของผลิตภัณฑ์

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2560 และ 2561)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1111