ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม”

ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. 2560 พบว่า มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการทั้งหมด 32.95 ล้านตัน ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ที่มีจำนวน 4.398 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นกากอุตสาหกรรมอันตรายจัดการได้ 1.95 ล้านตัน หรือร้อยละ 6 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณกากอุตสาหกรรมอันตรายจัดการได้ 1.12 ล้านตัน และกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายจัดการได้ 31 ล้านตัน หรือร้อยละ 94 ทั้งนี้ สัดส่วนการกระจายตัวของโรงงานบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม ศักยภาพการรองรับ และการกระจายตัวในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกมีสัดส่วนระหว่างผู้ก่อกำเนิดของเสียและผู้รับบำบัดกำจัดในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการมีแนวโน้มลดลง

                                         ปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551-2560

57

หมายเหตุ: พ.ศ. 2560 ไม่มีข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2559 และ 2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111