ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ”

         ใน พ.ศ. 2560 มีการคาดการณ์ปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งสิ้น 57,954.0 ตัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณ 55,646.2 ตัน โดยเกิดจากโรงพยาบาลรัฐ 10,856 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 357 แห่ง คลินิกเอกชน 11,930 แห่ง สถานพยาบาลสัตว์ 2,522 แห่ง และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 1,198 แห่ง รวม 26,863 แห่ง ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสามารถดำเนินการได้ทั้งการจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการ และสถานพยาบาลกำจัดเอง ณ แหล่งกำเนิด โดยสามารถกำจัดได้ 51,300 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 88.52 ทั้งนี้ วิธีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ใช้กันในปัจจุบันมากที่สุด คือ การเผา เมื่อพิจารณาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2560) พบว่า ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

          ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จำแนกตามประเภทแหล่งกำเนิด พ.ศ. 2556-256056

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

  1111