ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การนำไปใช้ประโยชน์ การกำจัดอย่างถูกต้องและขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการจัดการ”

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การนำไปใช้ประโยชน์ การกำจัดอย่างถูกต้องและขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการจัดการ”

ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 27.37 ล้านตัน หรือ 74,998 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 1.15 ที่มีปริมาณเกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน สำหรับการจัดการขยะมูลฝอย ใน พ.ศ. 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 11.69 ล้านตัน หรือ 32,022 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 22 ที่มีปริมาณ 9.57 ล้านตัน รวมถึงมีขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 8.51 ล้านตัน หรือ 23,319 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 31 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 47 ที่มีปริมาณ 5.81 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง มีปริมาณ 7.17 ล้านตัน หรือ 19,656 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 26 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ลดลงจาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 39 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

              ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การนำไปใช้ประโยชน์ การกำจัดอย่างถูกต้อง และขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการจัดการ พ.ศ. 2551-2560

55

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2561)

 
ดาวน์โหลดข้อมูล

1111